Lierneskolen

Publisert av Merete Gjertsås. Sist endret 07.09.2015

I Lierne kommune er det etter nedleggelsen av Tunnsjø oppvekstsenter 2011 to skoler igjen. Det er Stortangen skole i Nordli, og Sørli skole i Sørli.

Begge skolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Skoleåret 2015-2016 er det 77 elever ved Stortangen skole, og 86 elever på Sørli skole.

I perioden 2011-2012 deltok Lierne kommune i to større utviklingsprosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet, Veilederkorps og SKUP. I denne utviklingsprosessen ble Lierneskolen som begrep forankret.

Lierneskolen handler ikke om at det skal være en felles skole i Lierne, men at skolene i Lierne på mange områder har en felles plattform. På den måten kan Lierne kommune sikre et likeverdig skoletilbud med høy kvalitet.

Hovedmål:
Lierne kommune skal tilrettelegge det totale oppvekstmiljø og gi et likeverdig tilbud til alle barna i kommunen.

Lierneskolen har som mål å utvikle en fellesskapsskole som:

 • Ivaretar den enkelte elevs læringspotensial, uavhengig hvilken skole i Lierne en går på.
 • Legger til rette for at alle elever opplever et sosialt fellesskap, slik at en ivaretar elevenes sosiale miljø og utvikling.
 • Følger opp elever med tidlig innsats gjennom individrettede tiltak innenfor grunnleggende ferdigheter.
 • Har en fleksibel bruk av ressurser, slik at ressursene kan kanaliseres hvor det er størst behov til enhver tid.

Lierneskolen bygger på tre bærende element:

 • Tilpasset opplæring
 • Tidlig innsats
 • Læringsmiljø

Tidlig innsats og tilpasset opplæring er spesielt definert i Opplæringslova, § 1-3:

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

Elevenes læringsmiljø er presisert i Opplæringslova, kap 9 a:

§ 9a-1. Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

I Lierneskolen er disse tre elementene lagt særlig stor vekt på. Disse elementene skal synliggjøres gjennom begge skolenes organisering, bruk av ressurser, planer og valg av strategier. Samtidig er det viktig å ivareta den enkelte skoles identitet, slik at det fortsatt er et handlingsrom for å legge vekt på viktige lokale elementer i sitt eget nærmiljø.

Tidlig innsats

Alle elever skal følges opp med individrettede tiltak så tidlig som mulig. Et av målene med gode individrettede tiltak er å forebygge mot et eventuelt senere behov for spesialundervisning.

Leseutviklingsplan:

Lierne kommune har utarbeidet en egen leseutviklingsplan som skal sørge for best mulig utvikling av leseferdigheter for alle elever.

Oppfølging kartleggingsprøver:

Det er laget en egen plan for gjennomføring av kartlegginger, samt oppfølging av elever. Avvik fra normale resultater på kartleggingsprøver skal følges opp med individuelle tiltak. Alle resultater lagres i Vokal. Et moment i dette arbeidet er gjennomføring av lesekonferanser på alle trinn to ganger per år.

Forebyggende plan for barn og unge:

Lierne kommune har utarbeidet en plan for barn og unge. Denne planen er en tverrfaglig plan, som tar for seg fele oppvekstmiljøet til barna. I denne planen finnes mange tiltak som retter seg mot elevene i skolen. Et av hovedmålene med denne planen er tidlig innsats.

 

Tilpasset opplæring

I Lierneskolen er det utarbeidet en egen forståelse av tilpasset opplæring:

Tilpasset opplæring er en opplæring:

 • som bidrar til at alle får muligheten til å utvikle sitt potensiale for læring, mestring og utvikling
 • som innenfor samme faginnhold legger til rette for variasjon og differensiering både i bredde, dybde og aktivitet
 • som skjer gjennom deltakelse i et sosialt læringsfellesskap

 

Konsekvenser for undervisningen i klasserommet:

 • Det er viktig med en god vurderingskultur som fremmer læring. Lierneskolen har felles vurderingsrutiner som alle lærere skal følge opp.
 • Det er viktig med variasjon både i bredde, dybde og aktivitet innenfor det samme faginnhold.
 • Det er viktig med et læringsfellesskap, men det betyr ikke at alle skal gjøre det samme. Det er faglærers ansvar å legge til rette for at alle elever oppnår sitt læringspotensial.
 • Leksearbeid er i hovedsak basert på repetisjon av kjent lærestoff. Dette skal tilpasses den enkeltes nivå og evner. Alle skal ikke ha de samme lekseoppgavene, eller de samme leksemengdene.

 

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.»

 

Kriterier:

 • Både elever og voksne skal møte hverandre med gjensidig respekt og bidra til et godt læringsmiljø
 • Alle elever skal føle seg ivaretatt i skolemiljøet og ha daglig personlig oppmerksomhet fra voksne
 • Alle elever skal involveres i kulturelle og faglige tiltak som fremmer trivselen ved skolen
 • Opplæringa skal foregå i et inkluderende fellesskap
 • Ro, orden og disiplin skal vektlegges
 • Skole og skolevei skal være mobbefri
 • Elevmedvirkning ivaretas gjennom aktive elevråd.
 • I arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, skal skolen vektlegge samarbeid med aktuelle fagmiljø

 

Fokusområder for å fremme et godt læringsmiljø:

 • Musikkspill
 • Fysisk aktivitet og måltider
 • Stasjonsundervisning
 • Temaorganisering og periodisering

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Patrik Lundgren
Oppvekst- og kultursjef
74343474/94979973