Legetjeneste

Fastlegeordning i Lierne kommune

Lierne kommune har 1 fastlegeliste.

Listen betjenes av fastlege Gerd Peter Niebelschütz
 

For mer informasjon om fastlegeordningen, se Helsenorge.no