Søk tilskudd

FINN PENGER TIL DINE PROSJEKTER

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse: Støtte til allmennyttige formål 

har registrert søknadsfrist 3. mar. 2024 

 

Utlysning av Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024

Nå er det mulig å søke tilskuddsmidler gjennom ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024», med søknadsfrist 1. desember 2023. Velkommen med søknad for 2024. 

Det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no,  lenke til søknadsskjema

All informasjon om «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024» finner du på denne lenken: Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag - 2024

Friluftsliv
Støtte til mindre tilretteleggingstiltak

Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak.

Søknadsfrist er 1. desember.

Søknaden skal sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak, se retningslinjene.

Målet for ordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennligaktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig i hele Trøndelag.

Spillemidler

Nå kan man få finansiert flere anleggstyper til friluftsliv med spillemidler.

Link til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020 

Eksempel på friluftslivsanlegg som kan finansieres med spillemidler (viser til kap. 2.6.12, side 25 - 26 ):

 • Dagsturhytte
 • Gapahuk
 • Lager/garasjebygg
 • Sanitæranlegg
 • Turkart
 • Turpadleanlegg
 • Baderamper for rullestol
 • Utendørs stupetårn
 • Via Ferrata
 • Turveier, -løyper og -stier
 • Lysanlegg for turveier, -løyper og -stier
 • Skilting/merking av eksisterende veier/-stier/-løyper
 • Brutiltak

Det legges vekt på at anleggene i størst mulig grad skal kunne brukes på helårsbasis.

Se ytterligere informasjon på Trøndelag fylkeskommune sin hovedside om spillemidlene. 

Les om spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter her

Statlige midler til friluftsliv

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til friluftslivsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge, samt de lite aktive. Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet og som vil gi økt deltakelse over tid skal prioriteres. Fysisk tilrettelegging av områder støttes ikke av denne ordningen (se Fylkeskommunal friluftslivsmidler -med støtte til mindre tilretteleggingstiltak)

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023)
 

Kulturtilskudd

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer. 

Mindre prosjekter - inntil kr 25 000,-

Ordningen skal bidra:

 • til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont
 • som såkornmidler.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen, for neste budsjettår, fra 1. desember hvis skjema er åpent. Søknader tas imot og behandles fortløpende av fylkeskommunens administrasjon. Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet. Søknader behandles så lenge det er tilgjengelige midler for ordningen. 

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut din søknad og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Søk tilskudd til mindre prosjekter

 

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper. 

Hvem kan søke?

Alle demokratiske organisasjoner i målgruppen kan søke.

Les mer om ordningen her

Søknadsskjema åpnes 12. oktober med søknadsfrist 1. desember 2023. 

 

Tilskudd til investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.
Tilskudd skal benyttes til nye anlegg/bygg eller rehabilitering/utvikling av eksisterende anlegg/bygg. Midlene kan ikke benyttes til drift og vedlikehold. Søkere om tilskudd kan være kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger. Utbyggingsprosjekter som ikke kan finansieres ved bruk av spillemidler prioriteres.

Fylkeskommunen åpner for nye søknader 1. januar 2024.

Fylkeskommunens retningslinjer for investeringer i kultursektoren