Klagerett - Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar et forvaltningsvedtak. 

Hva kan du klage på?

Vedtak du har fått fra Lierne kommune


Hvor kan du sende klagen?

Klagen sender du til Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli

På e-post til: postmottak@lierne.kommune.no Unngå å sende sensitive opplysninger per e-post. Vi ber deg da heller benytte eDialog - vår sikre kanal for innsending av sensitive opplysninger.


Frist

Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er kommet frem til deg. Klagen må være sendt før fristen går ut.


Kreve begrunnelse

Hvis du ikke har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om dette, men det må settes fram innen klagefristen.


Klagen må inneholde

  • Hvilket vedtak det gjelder.
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • Klagen må undertegnes.
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

 

Utsettelse av vedtak

  • Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
  • Du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.


Sakens dokumenter og veiledning

  • Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken.
  • Du kan få veiledning om adgang til å klage, fremgangsmåte og om reglene for saksbehandlingen.


Kostnader ved klagesak

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. En slik søknad må settes fram for Statsforvalteren.


Blir ikke vedtaket endret

Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes det videre til klageinstans for avgjørelse.