Kommunale vigsler

Stortinget har vedtatt å overføre vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunene og dette trer i kraft 1.1.2018. 

I Lierne kommune er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet.

Forberedelser til vigselen:

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter.

De som skal vigsles må selv sende inn egenerklæring mv. til skatteetaten. Det må sendes inn forlovererklæringer, ev. også egenerklæring om skifte og /eller melding om endring av navn.
Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.   
Skatteetaten har egen side for Veien til ekteskapet - steg for steg. Der finner du informasjon og nødvendige skjema. Det må påregnes 2 – 3 uker behandlingstid hos skatteetaten.

Link til skatteetatens sider - Veien til ekteskapet

I Lierne kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Gjennomføring av vigselen:

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesing.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.


Melding om vigsel og registrering:

I prøveattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder og vigselsattest.

Lierne kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet "Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok" utgjør vigselsboken.
 

Ønsker du å vigsles i Lierne kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Lierne kommune sender sin henvendelse til postmottak@lierne.kommune.no

I e-posten oppgis:

  • Navn på brudepar
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Ønsket lokalisering
  • Ønske om dato og tid

Vedlegg som må være med:

  • Kopi av prøvingsattest (originalen sendes/leveres til kommunen så snart som mulig etter avtale med vigsler er inngått)

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes på telefon direkte til
ordføreren, telefon 90 92 29 12

Ved henvendelse vil kommunen ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.