Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt og inngår som en del av kommunens frie inntekter. Dette betyr at alle inntektene tilfaller kommunen og kan benyttes til å levere gode kommunale tjenester til innbyggerne i Lierne kommune.

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2023 at det for 2024 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰.

I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 4,0‰ av takstverdien. Samtidig har Stortinget bestemt at eiendomsskattegrunnlaget (skattetaksten) skal reduseres med 30 % fra 2020.
Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål)og § 7b(bygninger med historisk verdi). 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
Det gjennomføres månedlig fakturering for kunder som ønsker det.