Rus- og psykisk helsetjeneste

Tjeneste for psykisk helse og rus i Lierne kommune er organisert i Familieenheten. Vi kan kontaktes direkte, eller dere kan bli henvist fra andre. Ta kontakt hvis du har behov for å snakke med en fagperson eller er pårørende med bekymringer rettet mot rus og psykiske problemer. Du behøver ikke være i en livskrise for å ta kontakt, men det gjør ingen ting hvis du er mitt i en krise heller. Vi jobber med støttesamtaler som tar utgangspunkt i ditt behov og treffes der det kjennes best for deg. Det kan være på vårt kontor, hjemme hos deg eller ute i naturen.

Vi som jobber i tjenesten for tiden er:

Lisa Madsen -
97 43 30 24

Birgitte Bjørkås - psykisk helsearbeider
90 03 43 08

Rita Totsås – sosionom
90 01 54 80
 

Tjeneste for psykisk helse og rus bistår hele befolkningen i Lierne kommune med forebyggende psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt oppfølging av personer med lettere til moderate psykiske helsevansker og rusproblemer. Fastlegen er hovedkontaktpunktet ditt ved akutte helseplager og rusproblematikk. Vi kan også bistå med å henvise videre til spesialisthelsetjenesten hvis behovet finnes. Vi har ett tett samarbeide med Sykehuset i Namsos både i forhold til innleggelser og poliklinisk behandling.

Psykiske kriser
Ved akutte / alvorlige psykiske kriser skal man ta kontakt med sin fastlege eller legevakt. Kommunen har også psykososialt kriseteam som blir aktivert ved alvorlige kriser og katastrofer i kommunen.


Psykisk helse for barn og unge
Barn, unge og dere familier som trenger støtte når utfordringer gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med Familiene enheten, fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge, Olga Strøm tlf  97 43 33 62


Rus og avhengighet
Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp for ditt rusproblem. Vi formidler også kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved sykehusene i Nordre del av Trøndelag. Tilbudet blir tilrettelagt for deg. Vi kan tilby støttesamtaler i hjemmet, kontoret eller på annet egnet sted. Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen, hjelp til motivasjon, og koordinering opp mot andre hjelpeinstanser.
Ta kontakt med sosionom Emma Persson, telefon:  90 01 54 80.

 

GENERELL INFORMASJON:

Rådet for psykisk helse - ideell organisasjon med rik informasjon om psykisk helse

Stiftlesen Psykiatrisk Opplysning - en ideell stiftelse som har som målsetting å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse. 

Mental Helse Norge - interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

selvhjelp.no - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Voksne for barn - en landsomfattende, ideell medlemsorganisasjon. Oppdraget er å bidra til at barn og unge får en god psykisk helse.

Helsebiblioteket - informasjon om psykisk helse

Senter for krisepsykologi - informasjon om ulike stress- og krisereaksjoner ved alvorlige hendelser

http://www.rusinfo.no

http://www.rus.no/

http://www.akan.no/

http://www.hjelptilhjelp.no