Fradeling og oppmåling

 

Publisert av Merete Gjertsås. Sist endret 06.02.2019
Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Rekvisisjon av oppmåingsforettning - Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m, jf. MF §23 (SBE)

Søknad om fradeling og oppmåling (PDF, 2 MB)- PDF-dok

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - skjema

 

 

Kartinnsyn

Kartinnsyn trykk her.

(zoom inn i kartet for å se eiendom, trykk i eiendom, deretter "mer info" og "eiendomskart" og evt. "vis matrikkelinformasjon")

 

 

Krav om sammenslåing
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/Sammenslaaing-bokmaal.pdf

 

Informasjon om Tinglysing
http://www.kartverket.no/
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/

 

 

Les mer om hvordan man frafaller og sletter tinglyste heftelser
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Slette-tinglyste-dokumenter-fra-grunnboken/

 

 

Skjema - Skjøte. Festekontrakt

SKJØTE

http://www.kartverket.no/Documents/Tinglysing/Skjemaer/Fast%20eiendom/Skjote_BOKM.pdf

FESTEKONTRAKT

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/Arv-og-skifte2/Festekontrakt---bokmal/

 

GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGNINGS-/MATRIKKEL-/JORD- OG KONSESJONSLOVEN

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019
1.1.1 ReguleringsplanerKr 
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning6300
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)26350
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)36900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)52700
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA6300
5001-10000 m2 BRA12650
10001-50000 m2 BRA24250
50001 m2-47450
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene15850
Mindre endring av bestemmelsene9000
Vesentlig endring plankart21050
Mindre endring av plankart10550
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring14750
Fra regelverk som ikke krever høring4200
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område2650
Utenfor regulert område4200
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse1600
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig13700
Pr. ekstra boenhet3700
Aneks6300
Andre typer bygg
0-50 m25300
51-100 m28450
101-300 m221050
301-600 m233700
601-1000 m239000
1001- Pr. påbegynte 200 m23200
Landbruksbygg
0-50 m23200
51-100 m23700
101-1000 m25300
1001 m2-7400
Garasjer/uthus/naust
0-50 m23200
51-100 m25300
101 m2-6300
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m.2650
Søknader som inneholder flere separate tiltak3200
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2650
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m25800
51-100 m28450
101-300 m218950
301-600 m232300
601-1000 m237950
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m23200
Tilbygg aneks5850
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2650
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer3200
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3200
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet3700
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg3100
Garasjer, uthus og naust500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg2650
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep5800
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende2650
Utslippstillatelse2650
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m28450
501-2000 m216850
2001-Pr. påbegynte dekar2100
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m27400
501-2000 m215850
2001-Pr. påbegynte dekar2100
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m24800
51-250 m26900
251-2000 m27400
2001-Pr. påbegynte dekar850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m316850
2001- Pr. påbegynte 1000 m32100
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr5300
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste7400
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)3700
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr7400
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning)8200
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.62100
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m23500
251-500 m24500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m33700
251-500 m34800
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m27000
251-500 m27900
501- Pr. påbegynte 500 m22100
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m36888
251-500 m37916
501- Pr. påbegynte 500 m32100
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter4800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1400
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider200
Matrikkelbrev over 10 sider350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven1100
Gebyr deling etter jordloven2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker2000
Andre saker5000

 

  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristel Raudsepp Stuenes
Rådgiver teknisk