Fradeling og oppmåling

 

Publisert av Merete Gjertsås. Sist endret 15.02.2018
Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Rekvisisjon av oppmåingsforettning - Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m, jf. MF §23 (SBE)

Søknad om fradeling og oppmåling (PDF, 2 MB)- PDF-dok
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/5880-Rekvisisjonoggjennomf.pdf

 

 

Kartinnsyn

Kartinnsyn trykk her.

(zoom inn i kartet for å se eiendom, trykk i eiendom, deretter "mer info" og "eiendomskart" og evt. "vis matrikkelinformasjon")

 

 

Krav om sammenslåing
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/Sammenslaaing-bokmaal.pdf

 

Informasjon om Tinglysing
http://www.kartverket.no/
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/

 

 

Les mer om hvordan man frafaller og sletter tinglyste heftelser
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Slette-tinglyste-dokumenter-fra-grunnboken/

 

 

Skjema - Skjøte. Festekontrakt

SKJØTE

http://www.kartverket.no/Documents/Tinglysing/Skjemaer/Fast%20eiendom/Skjote_BOKM.pdf

FESTEKONTRAKT

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/Arv-og-skifte2/Festekontrakt---bokmal/

 

GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGNINGS-/MATRIKKEL-/JORD- OG KONSESJONSLOVEN

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2018 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2018
1.1.1 ReguleringsplanerKr 
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning6150
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)25650
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)35900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)51250
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA6150
5001-10000 m2 BRA12300
10001-50000 m2 BRA23600
50001 m2-46150
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene15400
Mindre endring av bestemmelsene8750
Vesentlig endring plankart20500
Mindre endring av plankart10250
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring14350
Fra regelverk som ikke krever høring4100
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område2600
Utenfor regulert område4100
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse1550
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig13350
Pr. ekstra boenhet3600
Aneks6150
Andre typer bygg
0-50 m25150
51-100 m28200
101-300 m220500
301-600 m232800
601-1000 m237950
1001- Pr. påbegynte 200 m23100
Landbruksbygg
0-50 m23100
51-100 m23600
101-1000 m25150
1001 m2-7200
Garasjer/uthus/naust
0-50 m23100
51-100 m25150
101 m2-6150
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m.2600
Søknader som inneholder flere separate tiltak3100
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2600
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m25650
51-100 m28200
101-300 m218450
301-600 m231800
601-1000 m236900
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m23100
Tilbygg aneks5700
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2600
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer3100
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3100
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet3600
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg3000
Garasjer, uthus og naust500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg2600
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep5650
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende2600
Utslippstillatelse2600
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m28200
501-2000 m216400
2001-Pr. påbegynte dekar2050
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m27200
501-2000 m215400
2001-Pr. påbegynte dekar2050
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m24650
51-250 m26700
251-2000 m27200
2001-Pr. påbegynte dekar850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m316400
2001- Pr. påbegynte 1000 m32050
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr5150
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste7200
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)3600
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr7200
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning)8000
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.62050
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m23500
251-500 m24500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m33600
251-500 m34650
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m26700
251-500 m27700
501- Pr. påbegynte 500 m22050
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m36700
251-500 m37700
501- Pr. påbegynte 500 m32050
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter4650
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1350
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider175
Matrikkelbrev over 10 sider350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven1050
Gebyr deling etter jordloven2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker2000
Andre saker5000

 

  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef