Fradeling og oppmåling

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Rekvisisjon av oppmåingsforettning - Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m, jf. MF §23 (SBE)

Søknad om fradeling og oppmåling (PDF, 2 MB)- PDF-dok

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 187 kB)- skjema

 

 

Kartinnsyn

Kartinnsyn trykk her.

(zoom inn i kartet for å se eiendom, trykk i eiendom, deretter "mer info" og "eiendomskart" og evt. "vis matrikkelinformasjon")

 

 

Krav om sammenslåing
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/Sammenslaaing-bokmaal.pdf

 

Informasjon om Tinglysing
http://www.kartverket.no/
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/

 

 

Les mer om hvordan man frafaller og sletter tinglyste heftelser
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Slette-tinglyste-dokumenter-fra-grunnboken/

 

 

Skjema - Skjøte. Festekontrakt

SKJØTE

http://www.kartverket.no/Documents/Tinglysing/Skjemaer/Fast%20eiendom/Skjote_BOKM.pdf

FESTEKONTRAKT

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/Arv-og-skifte2/Festekontrakt---bokmal/

 

GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGNINGS-/MATRIKKEL-/JORD- OG KONSESJONSLOVEN

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019
1.1.1 Reguleringsplaner Kr
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning 6300
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 26350
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 36900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 52700
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA 6300
5001-10000 m2 BRA 12650
10001-50000 m2 BRA 24250
50001 m2- 47450
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene 15850
Mindre endring av bestemmelsene 9000
Vesentlig endring plankart 21050
Mindre endring av plankart 10550
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring 14750
Fra regelverk som ikke krever høring 4200
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område 2650
Utenfor regulert område 4200
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse 1600
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig 13700
Pr. ekstra boenhet 3700
Aneks 6300
Andre typer bygg
0-50 m2 5300
51-100 m2 8450
101-300 m2 21050
301-600 m2 33700
601-1000 m2 39000
1001- Pr. påbegynte 200 m2 3200
Landbruksbygg
0-50 m2 3200
51-100 m2 3700
101-1000 m2 5300
1001 m2- 7400
Garasjer/uthus/naust
0-50 m2 3200
51-100 m2 5300
101 m2- 6300
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m. 2650
Søknader som inneholder flere separate tiltak 3200
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse 2650
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m2 5800
51-100 m2 8450
101-300 m2 18950
301-600 m2 32300
601-1000 m2 37950
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m2 3200
Tilbygg aneks 5850
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse 2650
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer 3200
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3200
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet 3700
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg 3100
Garasjer, uthus og naust 500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg 2650
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg 500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep 5800
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende 2650
Utslippstillatelse 2650
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m2 8450
501-2000 m2 16850
2001-Pr. påbegynte dekar 2100
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 7400
501-2000 m2 15850
2001-Pr. påbegynte dekar 2100
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 4800
51-250 m2 6900
251-2000 m2 7400
2001-Pr. påbegynte dekar 850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m3 16850
2001- Pr. påbegynte 1000 m3 2100
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr 5300
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste 7400
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) 3700
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr 7400
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning) 8200
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.6 2100
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 3500
251-500 m2 4500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m3 3700
251-500 m3 4800
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 7000
251-500 m2 7900
501- Pr. påbegynte 500 m2 2100
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m3 6888
251-500 m3 7916
501- Pr. påbegynte 500 m3 2100
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 4800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1400
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 200
Matrikkelbrev over 10 sider 350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven 1100
Gebyr deling etter jordloven 2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker 2000
Andre saker 5000

 

  

Kontakt

Kristel Raudsepp Stuenes
Rådgiver teknisk
74 34 34 31