Voksenopplæring

Lierne kommune etablerte egen avdeling for voksenopplæring på gamle Stortangen skole høsten 2014. Voksenopplæringa tilbyr i første omgang norskopplæring for innvanndrere. Norskopplæring for voksne innvandrere er et viktig tiltak i arbeidet med integrering. Tilbudet som gis følger kapitel 4 i Introduksjonsloven – Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og er i første hånd et tilbud til de som både har rett og plikt til norskopplæring.

Introduksjonsloven beskriver hvilke grupper som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Begrepet rett sier noe om rett til gratis opplæring. Pliktbegrepet er knyttet til muligheten til å få permanent opphold og statsborgerskap.

Tilbudet som gis kan også følges av de som selv ønsker å delta på norskopplæringskurs.

Voksne kan også ha rett til grunnskoleopplæring i henhold til Opplæringslova §4 A. For nærmere informasjon om retten til grunnskoleopplæring, se vedlagte rundskriv nedenfor.

 

Relevante linker:

http://www.imdi.no/Norskopplaering/ (Informasjon om norskopplæring på IMDI:s nettsider)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80/null#null (Introduksjonsloven)

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012/

(Rundskriv om voksnes rett til grunnskoleopplæring)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_5

(Opplæringslova kap 4A – Opplæring spesielt organisert for vaksne)

Kontakt

Eva Bruvoll Bach
Pedagogisk konsulent
74 34 34 72 / 99 36 44 66