SKOLESKYSS

Klikk for stort bildeRett til skoleskyss?

 

 

Elever i 1.klasse, som har mer enn 2 km fra bosted til skole (regnet fra dør til dør, kortest gangbare vei) har rett til skoleskyss. For elever i 2.-10.klasse er det en grense på mer enn 4 km. (Opplæringsloven, § 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Avstandene gjelder bare retten til skoleskyss – ikke rett til å bli skysset samme strekning! Det kan kreves av elevene att de må gå til en bestemt holdeplass. Dette er nærmere beskrevet i Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag.https://www.trondelagfylke.no/contentassets/4daf9205df864ffa9b9ebec7a44a1e87/retningslinjer-for-grunnskoleskyss-i-trondelag_vedtatt_250418.pdf

Kommunen har, i forbindelse med fylkessammenslåing, registrert alle elever med rett til ordinær skoleskyss pga avstand fra hjem til skole, i AtB sitt skyssprogram (Cert). De elevene vil ikke måtte søke om skyss, med mindre det blir endringer for den enkelte elev, f.eks. flytting innad i kommunen, eller ut av kommunen.

Skolestartere hvert år vil kommunen også registrere, med grunnlag i den folkeregistrerte adressen – om eleven på grunn av avstand har rett til skyss. Kommunene er pålagt å gjøre registrering innen 1.4. hvert år (AtB må ha nok tid til å planlegge å koordinere skysstilbudet/rutene)

Delt bosted

Elever som har 2 bosteder, og som har rett til skyss i fht Opplæringsloven, har rett til skyss fra begge bosteder. Denne retten må vurderes mot hvordan skyssen kan organiseres på en måte som er rimelig, både for eleven og for kommunen.

Dette er presisert i oppdatert rundskriv 3-2009 fra Udir (oppdatert etter avklaring på spørsmål fra Sivilombudsmannen, 21.8.2017, og utsendt til kommunen fra TFK, 28.8.2017)

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/

På fylkeskommunen sine hjemmesider https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/ , ligger det skjemaer som foresatte må fylle i og sende inn til kommunen (via skolen) for videre håndtering/registrering. I de tilfelle eleven har en «turnus» som ikke følger oppsettet i skjemaet, må det lages en egen beskrivelse over datoene eleven skal til hvilken adresse, som må sendes inn til AtB for registrering, det kan ikke gjøres på kommunenivå.

Kommunen kan (etter søknad fra foresatte) foreslå å innvilge skyss for elever som har kortere vei til skolen enn 2/ 4 km, f.eks. grunnet trafikkfarlig vei.

Lierne formannskap har, i sak 18/18 slått fast noen retningsgivende prinsipper, for noen strekninger i kommunen, gjeldende for skoleåret 2018-2019 – som administrasjonen vil foreslå blir videreført for skoleåret 2019-2020

http://innsyn.lierne.kommune.no/saker/index?utf8=%E2%9C%93&sort=score&direction=desc&query=&offutvalg%5Bid%5D=698.0&saksaar=18&saksnr=18&from_date=&to_date=&commit=S%C3%B8k