Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22

Klikk for stort bildeRegionalt miljøprogram regulerer og prioriterer  for ett sett tilskuddsordninger i jordbruket.

 

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet et program for tilskudds berettigede miljøtiltak for perioden 2018-22.

Oversikten som følger viser hovedkategoriene i tilskuddsløsninger.

 

Regionalt miljøtilskudd

Ofte omtalt som "RMP" tilskudd

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle bestemmelser vedrørende tilskuddet reguleres av Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag. § 3 Grunnvilkår er særlig viktig. Link finnes her.

Generell informasjon om tilskuddsordningen finnes på nettsiden hos Fylkesmannen i Trøndelag under "Dokumenter". Siden viser også endringer i tilskuddsordningen fra 2018. Link finnes her.

 

Søknadsprosedyre: 

- Søknad gjennomføres elektronisk

- Veiledning, info om søknadsfrister og link til elektronisk skjema finnes her.

 

 

SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket)

 

Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Med miljøtiltak menes tiltak som skal ivareta natur- og kulturminneverdier, samt redusere forurensning.

Generelle bestemmelser vedrørende SMIL reguleres av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

- Se spesielt §3 Vilkår, for å vurdere hvorvidt du er søknadsberettiget. Link finnes her.

- Forskrift om produksjons og avløsertillegg finner du her. 

- Det gis ikke tilskudd til prosjekt som allerede er påbegynt / utført

- Det gis ikke tilskudd på innmarksbeiter som har fått produksjonstilskudd siste 10 år

- Tiltak som ikke er gjennomført innen arbeidsfristen blir avkortet.

 

Kommunale retningslinjer og prioriteringer:

10.04.19 ble det vedtatt reviderte retningslinjer for SMIL. Retningslinjene beskriver målsetninger, prioriteringer og søknadsprosessen for Lierne Kommune

 

Hovedhensikten med SMIL - tilskuddet er å bidra til miljøhensyn utover det som er lovpålagt og forventet gjennom vanlig jordbruksproduksjon. Utover dette er det et viktig poeng for Lierne å prioritere tiltak som styrker den aktive jordbruksdriften på foretakene. Herunder er Grovfôrbasert husdyrproduksjon et hovedsatsningsområde i jordbruket i Lierne. Dette hensyn tas i den lokale tiltaksstrategien gjennom at tiltak knyttet til oppgradering av hydrotekniske anlegg prioriteres høyest. Videre prioriteres tiltak som ivaretar kulturlandskapet og fjellandbrukets særegenhet.

 

Pri 1 Hydrotekniske anlegg og erosjon

Pri 2 Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak

Pri 3 Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg

Pri 4 Kulturminner og verneverdige bygninger

 

Søknadsprosessen:

- Det foreligger to søknadsfrister for SMIL i Lierne. For 2019 gjelder følgende datoer;

- Hovedtildeling: 27 mai, kl. 08.00

- Tilleggstildeling: 2 september kl. 08.00

 

- Søknaden leveres elektronisk via altinn. Link finner du her

- Dokumentasjonskrav fremgår av de lokale retningslinjene. Link til de lokale retningslinjene finner du her (PDF, 745 kB)

 

 

Tilskudd til drenering

 

Søknaden leveres elektronisk via altinn

Informasjon og dokumentasjonskrav finner du her 

 

Regionale klima og miljømidler:

 

Klima og miljø prgrammet gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimagassutslipp, klimatilpassning, vannmiljø, kulturlandskap og naturmangfold. Ytterligere informasjon om programmet fremgår her.

Tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmannen i Trøndelag. Generell info om regionale rutiner og søknadsfrister finnes her

 

Utvalgte kulturlandskap (UKL)

Informasjon kommer!