Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22

RMP (Fylkesmannen i Trøndelag) - Klikk for stort bilde Regionalt miljøprogram regulerer og prioriterer  for ett sett tilskuddsordninger i jordbruket.

 

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet et program for tilskudds berettigede miljøtiltak for perioden 2018-22.

Oversikten som følger viser hovedkategoriene i tilskuddsløsninger.

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 30.08.2018

Regionalt miljøtilskudd

Ofte omtalt som "RMP" tilskudd

RMT (Fylkesmannen i Trøndelag) - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle bestemmelser vedrørende tilskuddet reguleres av Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag. § 3 Grunnvilkår er særlig viktig. Link finnes her.

Generell informasjon om tilskuddsordningen finnes på nettsiden hos Fylkesmannen i Trøndelag under "Dokumenter". Link finnes her.

Infoskrivet som er utarbeidet til gårdbrukere gir en konkret oversikt over relevante tiltak f.eks; Skjøtsel og slått av verdifulle jordbrukslandskap, ulike former for beiting, setring og tilpasset jordarbeidning. Link finnes her.  

Søknadsprosedyre: 

- Søknad gjennomføres elektronisk

- Veiledning, info om søknadsfrister og link til elektronisk skjema finnes her.

 

 

SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket)

 

Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Med miljøtiltak menes tiltak som skal ivareta natur- og kulturminneverdier, samt redusere forurensning.

Generelle bestemmelser vedrørende SMIL reguleres av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

- Se spesielt §3 Vilkår, for å vurdere hvorvidt du er søknadsberettiget. Link finnes her.

- Forskrift om produksjons og avløsertillegg finner du her. 

- Det gis ikke tilskudd til prosjekt som allerede er påbegynt / utført

- Det gis ikke tilskudd på innmarksbeiter som har fått produksjonstilskudd siste 10 år

- Tiltak som ikke er gjennomført innen arbeidsfristen blir avkortet.

 

Kommunale retningslinjer og prioriteringer:

Omfanget av den tildelte rammen for Lierne nødvendiggjør målretta prioriteringer. Grovforbasert husdyrproduksjon er et hovedsatsningsområde i jordbruket i Lierne. Dette legges til grunn for den lokale tiltaksstrategien  for bruk av SMIL-midler. Målrettede forurensningstiltak og verneverdig / freda bygninger gis prioritet.

 

Pri 1: Tiltak som styrker grovforproduksjon i mengde og kvalitet, herunder tilgang på beiter.

- Hydrotekniske tiltak for å bedre vannstand, redusere risiko for erosjon og avrenning av næringsstoffer på landbruksareal.

- Tiltak som fremmer biologisk mangfold og holder gammel kulturmark i hevd.

 

Pri 2: Tiltak i og i tilknytning til driftsbygninger / driftsopplegg som klart avviker fra det som kan regnes som en del av drifta.

 

Pri 3: Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygninger som nyttes i landbruksdrifta eller i annen næring på landbrukseiendommen.

- Bygninger som er et viktig element i kulturmiljøer og kulturlandskap

- Bygninger som er representative for lokal byggeskikk

- Bygninger som har tilknytning til tidligere driftsformer

Søknader med andre tiltak blir fortsatt vurdert, men gis en lavere prioritet.

 

Frist: Det er pr. i dag ikke satt en spesifikk søknadsfrist for Lierne

 

Ved søknad må man fremsende:

- Søknadsskjema

- Plan der miljøtiltaket beskrives tydelig og kartfestes. I planen må det fremgå mål med prosjektet / tiltaket.

- Beskrivelse og en miljøvurdering av tiltaket.

- Dokumentasjon på at det er / har vært gammel kulturmark av biologisk verdi.

- Kostnadsoverslag og finanseringsplan.

 

 

Tilskudd til drenering

 

Regelverk mtp drenering av jordbruksjord finnes på Lovdata.no. Link finnes her.

Ved søknad må man fremsende:

- Søknadsskjema

- Plan for dreneringen med kart.

- Beskrivelse og en enkel miljøvurdering av tiltaket.

- Skisse med grøfteplan.

- Kostnadsoverslag.

Søknadsskjema og skjema for dreneringsplan m/mal for kostnadsoverslag finnes her.

 

Regionale klima og miljømidler:

 

Klima og miljø prgrammet gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimagassutslipp, klimatilpassning, vannmiljø, kulturlandskap og naturmangfold. Ytterligere informasjon om programmet fremgår her.

Tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmannen i Trøndelag. Generell info om regionale rutiner og søknadsfrister finnes her

 

Utvalgte kulturlandskap (UKL)

Informasjon kommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?