Regelverk - Landbrukseiendom

Klikk for stort bilde

 

 

Jordloven

 

For å sikre sikre aktiv drift av landbrukseiendommer og landbruksareal ligger det et sett av regelverk til grunn.

Mest sentral av disse er Jordloven. Link finner du her.

Jordloven legger blant annet tydelige føringer for:

- Driveplikt i §8

- Deling av landbrukseiendom i §12

 

 

Konsesjonsloven

 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet

Ved erverv av eiendom er konsesjonsloven sentral

Link finner du her.

 

Odelsloven

 

Regulerer eierrettigheter på landbrukseiendommer med overflatedyrka jord på over 35 daa, eller dersom det produktive skogarealet på eiendommen er over 500 daa.

Odelsloven vil være særlig relevant ifm arv og / eller salg av landbrukseiendommer. Link til odelsloven finner du her.

 

Videre finner du relevant informasjon på sidene til Landbruksdirektoratet. Link finner du her.

 

Naturmangfoldsloven

 

Har til hensikt å verne om naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold. Loven er sentral opp mot landbruksnæringen i flere sammenhenger, f.eks ved søknad om nydyrking av landbruksjord og / eller annen bruksutbygging.

Link til naturmangfoldsloven finner du her.

 

Forurensningsloven

 

Har til hensikt å verne miljøet mot forurensning, samt redusere eksisterende forurensing. Loven er relevant f.eks opp mot avrenning fra landbruksnæring.

Link finner du her.

 

Vannressursloven

 

Har til hensikt å sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. For landbruket er loven relevant mtp hvordan man skal forholde seg til vann og vassdrag i nærheten av landbruksjord og driftbygninger.

Link finner du her.