Nydyrking

Klikk for stort bilde

Forskrift om nydyrking regulerer hjemmel og prosedyrer for tiltaket. - Du finner link her. 

Videre finner du relevant informasjon og skjema på sidene til Landbruksdirektoratet. - Du finner link her.

Søknadsskjemaet ligger ut på nett. I veiledningen til skjemaet finner man også en god beskrivelse av prosessen. - Du finner link her.

 

Nydyrking kan kun gjennomføres etter godkjenning fra kommunen.

Søknadsprosessen foregår ved at du sender frem / eller leverer søknad på Landbrukskontoret.

Landbrukskontoret sender frem søknaden til relevante høringsinstanser før det fattes vedtak i saken.

 

Søknaden skal inneholde:

- Søknadsskjema: M-0160B

- Kart i farge (målestokk 1:50000) som viser det planlagte området, atkomst og området omkring

       - Anbefaler å bruke søkemotoren Gårdskart for å finne og utarbeide kartgrunnlag. Link finner du her.

- Plan for grøfting (Med en beskrivelse av hvor stein / stubber skal deponeres / dumpes)

 

Søknaden kan inneholde:

- Konsekvensutredning (Dersom tiltaket er større enn 50 daa)

- Beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealet

- Kostnadsoverslag (Dersom man leier entrepenør til å utføre tiltaket).

- Kart over registerte natur og kulturlandskapsverdier.

 

 

I vurderingen knyttet til godkjenning av tiltaket må man ta hensyn til noen kjernemomenter:

- Vil det styrke driftsgrunnlaget på driftsenheten?

- Vil det være positivt for arronderingen av jordbruksjorda på gårdsbruket?

- Kan tiltaket gjennomføres uten at det går i konflikt med kapittel 2 i Naturmangfoldsloven?

- Finnes det verneverdige kulturminner på nydyrkingsarealet?

- Ivaretar man krav til kant og vegetasjonssoner mot myr og vassdrag i nydyrkingsplanen?

 

Følgende må man være klar over: 

- Dersom tiltaket er større enn 50 daa foreligger det et krav om konsekvensutredning

     - "Da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlig påvirkning på naturmangfoldet."