Erverv av landbrukseiendom

Klikk for stort bilde

Ved erverv av eiendom vil man fort forholde seg til konsesjonsloven. Rent prinsipielt deler man konsesjonsspørsmålet i to hovedkategorier.

 

Erverv som er konsesjonsfritatt 

 

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 daa og heller ikke har mer enn 35 daa fulldyrka / overflate dyrket jord - uten å søke konsesjon.

Når dette er sagt finnes det en rekke tolkningssituasjoner hvor man ikke kan følge hovedregelen rett frem - eksempler på problemstillinger finnner du her.

I forkant av tinglysning av skjøte må du imidlertid levere egenerklæring om konsesjonsfritak på kommunen - som legger det inn matrikkelen. Egenerklæringen (Skjema LDIR-356) finner du her.

 

Erverv som er konsesjonsbelagt

 

Dersom ervervet ikke kan gies konesjonsfritak etter regelverket må man søke konsesjon.

Ved erverv av landbrukseiendom blir det lagt vekt på følgende ved behandling av søknaden:

- Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

- Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettningen i området

- Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning

- Om erververen anses skikket til å drive eiendommen

- Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

 

Søknadsskjema, samt ytterligere informasjon vedr. konsesjon, bo - og driveplikt finner du på sidene til landbruksdirektoratet. Link finner du her.  

 

Ved erverv av konsesjonspliktige eiendommer skal konsesjonssøknaden leveres til den kommunen hvor eiendommen ligger. I Lierne kan du levere søknaden på landbrukskontoret, hvorpå søknaden avgjøres polittisk av Lierne formannskap.

 

Har du spørsmål er du velkommen på landbrukskontoret.