Boliger

Kommunale trygdeboliger/omsorgsboliger/omsorgshybler skal bidra til at boligsøkere med funksjonsvansker får et botilbud tilpasset den enkeltes behov. 

Kommunal trygdeboliger, omsorgsboliger og omsorgshybler

Ved søknad om leie av bolig/hybel skal søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester i Lierne kommune benyttes, og sendes til koordinerende enhet som foretar tildeling utfra faglig og skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier. Vedtak som innvilgelse eller avslag på søknad meddeles skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer.

Leieforholdet kan for hver av partene sier opp med 1 måneds varsel, dersom ikke annet er avtalt.

Husleie settes etter gjeldende satser, og indeksreguleres en gang per år.

Søker må være over 18 år og være folkeregistrert i Lierne kommune.

Sosiale og helsemessige forhold som har betydning for søkers bosituasjon vektlegges. Trygdeboliger og omsorgsboliger/hybel skal sees på som en integrert del av de tilbud som utgjør en samlet omsorgstjeneste. Boligen skal brukes aktivt sammen med andre hjelpetiltak slik at forutsetningen om tiltak på laveste mulig effektive omsorgsnivå ivaretas. Boligen skal prioriteres personer med særskilte behov spesialtilpasset bolig og/eller nærhet til tjenesteapparatet for å utsette eller erstatte institusjonsplass.

Trygdebolig:

Målgruppen er:

  • Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt funksjonsnivå.
  • Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal søkernes økonomi kunne legges til grunn ved tildeling av trygdebolig. Søker med dårlig økonomi går da foran søker med god økonomi.
  • Søknad fra personer som har så store funksjonstap at de ikke vil fungere bedre i trygdebolig enn i nåværende bolig, vurderes opp imot omsorgsbolig og får tilbud ved ledig bolig.
  • Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en tilstrekkelig grunn for å bli prioritert.
  • Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

 

Omsorgsboliger:

Målgruppen er:

  • Personer med store funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt). Graden av funksjonstap er avgjørende, og da målt i forhold til hvor omfattende hjelpetiltaket er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltaket kan være både kommunalt og privat.
  • Personer som ikke har store funksjonstap og kan fungere godt i trygdebolig, kan få et tilbud på evt ledig trygdebolig.
  • Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

Når omsorgsbolig er utleid til ektepar/samboere, der den av partene som har omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet bolig til den gjenlevende part.

Omsorgshybel

Målgruppen er:

  • Innbyggere som av ulike grunner ikke kan bo i opprinnelig heim lenger og er i en situasjon der man trenger trygghet og nærhet til tjenester.
  • Innbyggere som får omsorgshybel vil ha eget rom, men vil dele oppholdsrom/ stue og kjøkken med øvrige beboere. Innbyggeren vil kun ha oppfølging av hjemmesykepleien etter vedtak