Hjemmesykepleie

Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å bo i eget hjem. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp.

Vi trenger også et godt samarbeid med pårørende slik at pasienten/brukeren kan få et trygt og sosialt tilbud der det er avklart hva pasienten/brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Du må søke om tjenesten i eget søknadsskjema.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Etter en faglig og individuell vurdering finner vi det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • Hjelp til personlig hygiene
  • Tilsyn, opplæring og veiledning
  • Administrering av medisiner
  • Sårbehandling og prøvetaking av brukere som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å oppsøke legekontoret
  • Hjelpe til alvorlig syke og døende
  • Hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysioterapeut/ergoterapaut

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.