Psykisk helsearbeid og rus

Psykisk helse og rus i Lierne kommune er organisert i Familieenheten under helsetjenestene. Vi kan kontaktes direkte, eller dere kan bli henvist fra andre. Ta kontakt hvis du er i en livskrise og har behov for å snakke med en fagperson eller er pårørende med bekymringer rettet mot rus og psykiske problemer

Psykisk helse og rus bistår hele befolkningen i Lierne kommune med forebyggende psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt oppfølging av personer med lettere til moderate psykiske helsevansker og rusproblemer. Fastlegen er hovedkontaktpunktet ditt ved akutte psykiske helseplager og rusproblematikk.

 

Psykiske kriser

Ved akutte/alvorlige psykisk kriser skal man ta kontakt med sin fastlege eller legevakt. Kommunen har også Psykososialt Kriseteam som blir aktivert ved alvorlige kriser og katastrofer i kommunen.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med Familieenheten, fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge Olga Strøm, tlf: 74 34 34 57 eller jobb mobil 97 43 33 62.

Psykisk helse for voksne

Er du over 18 år, og trenger støtte i perioder når vanskelighetene overtar styringen av livet, kan du søke om oppfølging fra psykisk helsetjeneste i kommunen. Vi kan tilby støttesamtaler i hjemmet, kontoret eller på annet egnet sted. Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen, hjelp til motivasjon, og koordinering opp mot andre hjelpeinstanser. Tjenesten for psykisk helse er også i Familieenheten, kontakt Fagansvarlig psykisk helse Lisa Tøfting Madsen tlf: 74 34 34 56 eller jobb mobil 97 43 30 24.

Rus og avhengighet

Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp for ditt rusproblem. Vi formidler også kontakt med Avdeling for
rus- og avhengighetsbehandling(ARA) ved sykehusene i Nord-Trøndelag. Tilbudet blir tilrettelagt for deg. Vi kan tilby støttesamtaler i hjemmet, kontoret eller på annet egnet sted. Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen, hjelp til motivasjon, og koordinering opp mot andre hjelpeinstanser. Tjenesten for rus og avhengighet er også i Familieenheten, kontakt sosionom Emma Persson, tlf: 74 34 34 51/900 15 480

 

GENERELL INFO:

Rådet for psykisk helse – ideell organisasjon med rik informasjon om psykisk helse

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – en ideell stiftelse som har som målsetting å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Mental Helse Norge – interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud

selvhjelp.no – Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Voksne for barn er en landsomfattende, ideell medlemsorganisasjon. Oppdraget er å bidra til at barn og unge får en god psykisk helse.

Helsebiblioteket – informasjon om psykisk helse

Senter for krisepsykologi – informasjon om ulike stress- og krisereaksjoner ved alvorlige hendelser

http://www.rusinfo.no/

http://mnk-rus.no/midt-norsk-rusinfo/

http://www.rus.no/

http://www.akan.no/

http://www.hjelptilhjelp.no/