Helsestasjon

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i kommunen når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk og veiing av barnet.

Helsestasjonstilbudet er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-5 år. Den er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen.

Helsestasjonen skal også avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp

Helsestasjonen samarbeider med foreldre/ foresatte, lege, fysioterapeut, familieenhet, PPT, barnevern, skole/ barnehage og jordmor.

Helsestasjonen legger vekt på temaer som søvn, ammemestring, flaskemestring, ernæring, tannhelse, språkutvikling, motorisk bevegelsesutvikling, psykososial utvikling, ulykkesforebygging, foreldre-barn samspill, støtte og veiledning med tanke på barns psykiske helse.

Samtalene foregår individuelt eller i gruppe.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men kan også selv ta kontakt ved behov utover dette. Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet. https://fhi.no/

På helsestasjonen får du tilbud om:

  • Helseundersøkelser
  • Barnevaksdinasjoner
  • Svangerskapskontroll
  • Rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold m.m
  • Mottakssamtaler, oppfølgning, vaksinering og veilledning/ undervisning til bosatte flyktnigner og familiegjenforente