TILKALLINGSVIKARER I BARNEHAGE OG SKOLE 2022/2023

TILKALLINGSVIKARER I BARNEHAGE OG SKOLE 2022/2023

Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. Oppvekst- og velferdsetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer på de ulike enhetene. 

For å stå på vikarlister kreves følgende:
•    Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon.  I søknaden skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.  
•    Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne beregne riktig lønn og ansiennitet.
•    Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse på formål.  

Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad, men dere må være i dialog med den enkelte rektor og/eller styrer for å melde fra om at dere fortsatt er aktuelle for oppdrag.  
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og velferdsetaten, 7882 Lierne. CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til postmottak@lierne.kommune.no

Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og skoleåret. 

Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, eller kommunalsjef oppvekst og velferd, tlf. 95 79 94 75. 

Oppvekst- og velferdsetaten
 

Til toppen