Psykososialt kriseteam i Lierne

Psykososialt kriseteam utgjør den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en akuttfase, og tidlig oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser. 

Det psykososiale Kriseteamet er en del av kommunens beredskapssystem for katastrofe og krisehåndtering.

Når en krise plutselig oppstår, er det ordinære hjelpeapparatet ikke alltid dimensjonert for å gi nødvendig støtte til personer som opplever voldsomme og traumatiserende påkjenninger.  Innsatsen i kriseteamet har som mål å forebygge psykisk senskade og sosial overlast etter traumatiserende hendelser.  

Psykososialt kriseteam har ikke stående beredskap, men vil aktiveres og være operativt ved behov. Psykososialt kriseteam opptrer i akuttfase og tidlig oppfølgingsfase, og overfører involverte til det ordinære tjenesteapparatet ved behov.

 

Hvordan få hjelp når krisen rammer

Normalt varslingsforløp er at administrativ leder blir kontaktet av AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) eller Operasjonssentralen i Trøndelag der det bes om at psykososialt kriseteam etableres.

Ved større katastrofer er det kriseledelsen i kommunen i samarbeid med nødvendige instanser som koordinerer og leder krisearbeidet i kommunen.

Psykososialt kriseteam kan også kontaktes av innbyggerne i Lierne kommune som har kjennskap til en akutt oppstått krisesituasjon.  

Videre håndtering av situasjonen blir vurdert av administrativ og faglig leder i psykososialt kriseteam.

 

Psykososialt kriseteam i Lierne

Administrativ leder:                                                                                                              

Edith B. Walfridsson, kommunalsjef Oppvekst og velferd, tlf. 95 79 94 75

Stedfortreder administrativ leder: Elin Danielsen, leder Bo- og miljøtjenesten, tlf. 93 66 34 58 

Psykososialt kriseteam i Lierne
Navn  Funksjon  Tlf. jobb  Tlf. privat 
Lisa Madsen, psykisk helsearbeider   Faglig leder  97 43 30 24 45 11 29 50
Ellen Totland Elstad, helsesykepleier  Nestleder  47 76 19 42 48 11 50 43
Laila Bygseth, leder Helse og familie  Medlem  94 89 86 22 94 89 86 22
Rita Totsås, sosionom  Medlem  90 01 54 80 95 12 50 64
Olga Elisabeth Strøm, helsesykepleier  Medlem  97 43 33 62 90 64 82 14