Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Ny utlysning av krisetilskudd på grunn av koronapandemien i Lierne kommune.

Lierne kommune har mottatt 294 000 kroner fra staten som skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med ny nedstenging høsten 2021.

Det kan gis støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene prioriteres, da det er disse som ble hardest rammet av den nye nedstengingen før jul. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Det er kun bedrifter med aktiv virksomhet i Lierne som kan søke. Søker må gi en kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort. Søker må også informere om hvor mye de har fått i andre kompensasjonsordninger, redusert husleie e.l. i samme periode.

Eventuelle forfalte krav til Lierne kommune motregnes før eventuell støtte utbetales. Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no søk på Lierne. 

Vedlegg til søknad: 
Tapte inntekter knyttet til nedstenging i forbindelse med offentlige smittevernkrav desember 2021. Det er også mulig å ta med kjente tap i januar 2022
Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak innført november/desember 2021.
Annen støtte i samme periode

Det vil ikke bli gitt støtte til bedrifter som tar ut utbytte for 2021

Søknadsfrist 25. januar

Kontaktperson for spørsmål: 
Tove Ingulfsvann, tove.ingulfsvann@lierne.kommune.no 
Telefon 414 06 868

Kommunal kompensasjonsordning