Kartlegging av ungskogpleiebehov med droner.

Namdal skognettverk har i 2023 fått midler til å gjennomføre et prøveprosjekt «Bruk av droner for kartlegging av ungskogpleiebehov». Hensikten med prosjektet er å måle effektiviteten av drone og dataanalyse kontra tradisjonell feltbefaring.

De som er interessert i å delta eller har spørsmål rundt prosjektet kan melde sein interesse til Namdal Skognettverk, ved Cathrine Enoksen e-post: caten@trondelagfylke.no eller på tlf. 980 52 140.

Frist den 25.april 2023.

Det er i første omgang mest aktuelt å kartlegge felt i hogstklasse to (mellom 5 og 20 år). Dataene fra fotograferingen vil bli analysert i Biodrone sin dataportal, hvor man kan kjøre analyse på dataene for å få frem antall tre per dekar, fordeling av treslag og gjennomsnittshøyde. Dette kan brukes som grunnlag for hvor man burde prioritere ungskogpleie. Tallene kan også brukes som grunnlag for pris på ungskogpleie fra entreprenør.

Det vil ikke påløpe kostander for de skogeieren som ønsker å delta i dette prosjektet. Skogeier vil få tilgang på dataen fra sine egne bestander.