Fotefar mot nord

Oternessundet har mange far etter folk. De mange kulturminnene av ulike
typer viser oss fortidens omfattende utnyttelse av utmarka.
Oternessundet ligger mellom de to jevnhøye sjøene Skjelbredvatnet og
Otersjøen, ved sundet mellom disse to sjøene. Her er det et rikt plante og dyreliv,
noe som gjorde stedet attraktivt for bosetting.

Oternessundet har variert og rik natur. Langs sundet vokser det mange
ferskvannsplanter og tett skog. Vegetasjonen har imidlertid variert gjennom tidene.
I de varme periodene i slutten av steinalder har her vært mer varmekjære treslag,
og urterik undervegetasjon.