Vedtekter barnehager

Vedtekter barnehager

Vedtatt i Utvalg for Folk og livskvalitet 06.05.21/ sak 13/21.

Vedtekter etter barnehagelovens § 8; 

Barnehageeieren, Lierne kommune skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder 

a) eierforhold, 
b) formål, jf. §§ 1 og 1a 
c) opptakskriterier, 
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget, 
e) barnehagens åpningstid. 

Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret. 

Endret ved lover 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827), 21 juni 2013 nr. 99 (ikr. 1 aug 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 688). 

Denne versjonen er vedtatt av utvalg for folk og livskvalitet i sak 13/21 den 6. mai 2021.  

1. Eierforhold og forvaltning:
Lierne kommune eier og driver Sandvika- og Sørli barnehage.

Kommunestyret har i vedtak den 22.06,20 delegert sin myndighet etter Lov om barnehager til utvalg for Folk og livskvalitet. 

Oppvekst- og kulturetaten som barnehageeier gjennomfører utviklingsdialog ved barnehagene i Lierne kommune etter Lov om barnehager. 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven.  

2. Formål:
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.  

Lov om barnehage § 1. 
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer i uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering”. 

3. Barnehagens innhold:
Lov om barnehage § 2. 
"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen etter lokale forhold. 
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten." 

4. Samordnet opptak:
Fra barnehagloven § 16: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Lierne kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars hvert år. Retten til barnehageplass etter § 16 har søknadsfrist 1. mars. Nytt barnehageår starter 01.08.  

I tillegg har Lierne kommune fortløpende opptak gjennom året ved ledig kapasitet. 

Oppvekst- og kulturetaten foretar administrativt samordna opptak av barn i barnehagen etter innstilling fra styrer ved den enkelte barnehage. 
Opptaket gjelder til barnet begynner i skolen eller til barnehageplassen skriftlig sies opp. 
Hvis det er behov for utvidelse av barnehageplassen må en søke om det.  
Er det behov for reduksjon av barnehageplass må en følge prosedyrene for oppsigelse i punkt 5 i vedtektene. 

Ved ledig kapasitet kan styrer ta inn barn som har fast plass på ekstradager.  

Bytting av dager for de som har deltidsplass tillates ved ledig kapasitet. Bytting skjer mellom dager i løpet av en uke. For barn med en vekselvis turnus mellom uker kan bytting skje gjennom en toukersperiode. 

5. Oppsigelse av barnehageplass:
Oppsigelsesfrist av plassen i barnehagen er 2 måneder. Det kan i spesielle tilfeller brukes skjønn. 

Ved misligholdelse av betaling vil barnet miste plassen (se punkt 8). 

6. Prioritert ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne som etter sakkyndig vurdering trenger opphold i barnehage. (Uttalelse fra
    helsevesen, PP-tjeneste, omsorgsetaten). 
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd. 

7. Spesialpedagogisk hjelp
Barn under skolepliktig alder har rett til har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det. (Barnehageloven § 31) 

Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. 

8. Foreldrebetaling:
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen for opphold i barnehagen i eget vedtak. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måned pr. år, og juli måned er betalingsfri. 

Søskenmoderasjon: 
I forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, skal kommunen sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. 
Kommunestyret fastsetter søskenmoderasjon i eget vedtak sammen med foreldrebetalingen. 

Moderasjonsordninger:
Oppdatert informasjon og søknadsskjema om disse moderasjonsordningene ligger på Lierne kommunes hjemmeside, under oppvekst og utdanning/ barnehage/ priser og moderasjoner og på utdanningsdirektoratet (www.Udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
1. Lav inntekt og maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. 
2. Gratis kjernetid (20 timer per uke) for alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. 

Foreldrebetalingen skal betales innen den 20. i hver måned. Kommunekassen sender ut regning ca. den 1. i hver måned. 

Ved for sen henting som ikke er avtalt – utover åpningstid – påløper det et gebyr på kroner 500,- for hvert påbegynt kvarter. 

Hvis ikke betaling har skjedd innen 3 måneder, mister barnet plassen i barnehagen. 
Retten til ny barnehageplass for de som har mistet plassen vurderes ved ny søknad om opptak.  

Redusert foreldrebetaling:  
Ved barns sykdom fritas foreldrene for betaling av plassen etter skriftlig søknad, når sykdommen varer utover 14 dager og legeerklæring vedlegges søknaden. Det kan i spesielle tilfeller brukes skjønn. 

9. Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU):
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (Barnehageloven § 4) 

Barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg som består av foreldre og ansatte, eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. (Barnehageloven § 4).  

Samarbeidsutvalgene ved barnehagene skal ha følgende sammensetning: 
Sandvika barnehage: 2 foreldre, 2 ansatte og 1eierrepresentant (politisk oppnevnt) 
Sørli barnehage: 2 foreldre, 2 ansatte og 1eierrepresentant (politisk oppnevnt) 
Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget (styrer har møte, tale og forslagsrett) 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, jf. barnehageloven § 2 og 4. 

Andre saker som behandles i SU er blant annet; 
- Ivareta samarbeidet mellom heim og barnehage 
- Høringsuttalelse på budsjett, økonomiplan og årsplan 
- Brukerundersøkelser 
- Påpeke overfor eier og melde til tilsynsmyndigheter om barnehagen ikke drives etter Lov og forskrifter 
- Uttale seg om driftsendringer og andre saker som berører barnehagen 


10. Leike og oppholdsareal: 
Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 5,33 kvadratmeter for barn under tre år og 4 kvadratmeter pr. barn over tre år. (Rundskriv F-08/2006)  

Uteareal skal være 6 kvadratmeter x barnehagens inne- og oppholdsareal 

11. Barnehageåret, ferie og åpningstid:
Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07.

Barnet skal ha 1 måned ferie per år, hvorav minst 3 uker sammenhengende i løpet av sommeren. Det kan i spesielle tilfeller brukes skjønn. Foreldre/foresatte leverer melding om barnets sommerferie til barnehagen før 1. april. 

I ferietider som sammenfaller med skolens friperioder (sommer, høst, jul, vinter, påske) stenger som hovedregel barnehagen om det kun er 1 eller 2 barn som melder om behov. Ved spesielle tilfeller kan foresatte etter søknad til styrer få barnehageplass også hvis barnetallet tilsvarer at barnehagen skal holdes stengt. Stenging avklares i forbindelse med styrers kartlegging av behov for hver ferieperiode.  

Barnehagene er helårs- barnehager med åpningstid minimum 11 måneder i året. Barnehagen er stengt ved planleggingsdager (5 dager per barnehageår). Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften stenger barnehagen kl. 12.00. 

Sandvika barnehage åpner fra kl. 07.30 – 16.30  
Sørli barnehage åpner fra kl. 07.00 - 16.30 

Hel barnehageplass er oppholdstid inntil 9 timer per dag. Foresatte skal levere plan for oppholdstid til barnehagen for sitt/sine barn.  

Etter søknad kan åpningstiden utvides i tidsrommet 06.15-17.00, eventuelt i samarbeid med skolefritidsordningen (SFO). Muligheten for tilbud om utvidet tid vurderes av styrer.  

12. Forsikring:
Kollektiv ulykkesforsikring i KLP, er tegnet for alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

13. Taushetsplikt:
For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til 13f.

14. Opplysningsplikt:
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten jf. Lov om barnehager §§ 45 og 46.

15. Miljøretta helsevern:
Barnehagene følger forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995 nr. 928.
Barnehagene gjennomfører årlig ”sjekkerunder” av ute- og innemiljøet.

16. Kontantstøtteregister:
Hver barnehage skal melde inn endringer i barns oppholdstid i barnehagene til Oppvekst- og kulturetaten. Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. (Barnehageloven § 10) 

17. Helsekontroll av barn og personal:
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Gjelder kun barn som ikke har gjennomført vaksinasjonsprogrammet.
Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk (Barnehageloven § 50) 

18. Politiattest:
Etter barnehagelovens § 30 skal alle som arbeider i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stilling.

19. Dugnad av foreldrerådet:
Foreldrerådet kan gjøre dugnad innenfor vedlikehold ved barnehagen. Hver barnehage får anledning til å gjøre dugnad innenfor et fast beløp. Beløpet indeksreguleres hvert 5. år og neste regulering i 2026. Beløpet i 2021 og fram til 2026 er: 

Sandvika barnehage: kr 16.250,-
Sørli barnehage: kr 16.250,- 

Materialkostnader inkluderes i dugnadsbeløpet. Hvis dugnad og materialkostnader overstige fastsatt dugnadsbeløp vil bare det fastsatte beløpet utbetales. 
Oversikt over hva som har blitt gjort av dugnad sendes utviklingsetaten samtidig med krav om utbetaling innen 1. desember. Regnskap for dugnadsarbeidet vedlegges.    
Timebetaling for dugnad fastsettes til kr 117,- pr. time. 

Til toppen