Kommunale avgifter

 

Kommunale avgifter utskrives sammen med eiendomsskatt i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.05.2017
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2017 I grunnavgiften for en normal husstand inngår en 240 liter avfallsdunk for papir, en 240 liter avfallsdunk for restavfall og en 140 liter avfallsdunk for matavfall, samt 100 matavfallsposer. Ved behov for tillegsdunker kommer tillegg for hver enkel dunk som blir utlevert. Disse prisene er beregnet ut fra hvor mange liter avfall kunden vil ha mulighet til å levere. For bygninger som kommunestyret har godkjent som fritidshus betales 1/2 årsavgift for vann, kloakk og renovasjonsavgift. (Gjelder ikke bygninger med vannmåler) jfr Forskrift for kommunal årsavgift pkt 8c. For helårsboliger med kun en person innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 50 % i forhold til grunnsatsen, jfr. Forskrift for kommunale avgifter pkt. 8e. For hytter/fritidsboliger og husstander som leverer til bod, innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 50 %, jfr. Forskrift for kommunale avgifter pkt. 8e. Merverdiavgift kommer i tillegg. Feieavgiften kreves direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Prisliste: http://brannmidt.no/lovpalagte-tjenester
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2017
 Kr
Vannavgift5426
Kloakkavgift5173
Renovasjonsavgift2979
Vannmåler fastavgift - vann0
Vannmåler pr. m3 - vann36
Kloakkavgift pr. m335
Gebyr for tømming av slamavskillere 2017
Gebyr for tømming av slamavskillere 2017
 Kr 
Tømming av slamavskiller2400
Gebyr for pr. m3 over 4 m3600
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer3450
Bolig for 3-6 peronser + sokkel, kårbolig5750
Bolig for maks 3 personer2300
Hytte1150
Industri, undervisning11500
Forsamlingshus8050
Driftsbygninger i jordbruket11500
Vannposter (pr.post)2300
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer5750
Bolig for 3-6 personer + sokkel, kårbolig9200
Bolig for maks 3 personer3450
Hytte2300
Industri, undervisning23000
Forsamlingshus17250
Driftsbygninger i jordbruket17250
Med sokkel, kårbolig menes utleieleilighet beregnet for maks 3 peronser. For beregning av industribygg, menes lokaler til bedrifter på over 6 personer ansatt. Med undervisningsbygg menes, skoler barnehager, oppvekstsenter og idrettshaller/bygg.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager Følgende aktiviteter i kommunale bygg skal ha gratis husleie; 1. Aktiviteter i skoler/haller der minst 2/3 er 16 år eller yngre. Gjelder lag og foreninger i Lierne kommune. 2. Aktiviteter som kommer inn under lov om voksenopplæring. 3. Tilgang til foajè under treningskvelder for de som følger barn til trening. 4. Storsalen, Lierne samfunnshus leies ut gratis til ungdomsringen ved Ul Gå På hver onsdag.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
UtleiePris 
Vanlige klasserom, møterom i bibliotek187
Skolekjøkken515
Storsal, Lierne samfunnhus (min. 10% av brutto bilettinntekt1627
Rom bak scenen126
Kommunestyresal, lissal, Fjellrevhie, Bjønnhie, videorom skoler547
Stortangen lager, lokaler med opp til 15 C, pr. m2515
Stortangen lager, lokaler med høyere temperatur enn 15 C, pr. m2721
Sørlihallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av brutto billettinntekt1212
Sørlihallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)583
Sørlihallen - Timeleie, lokale lag (inkl. garderober)+ 50 % for andre82
Sørlihallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)285
Sørlihallen - Skytebane, dagsats for turnering og lignende583
Sørlihallen - Skytebane, timesats116
Sørlihallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2060
Sørlihallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)618
Liernehallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av bilettinntekt)3641
Liernehallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)1400
Liernehallen - 1/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre82
Liernehallen - 2/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre164
Liernehallen - 3/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober)+ 50% for andre246
Liernehallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)280
Liernehallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2060
Liernehallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)618
Liernehallen - Foajè, arrangementer, kurs, møter605
Liernehallen - Kjøkken515
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2017 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2017
1.1.1 ReguleringsplanerKr 
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning6000
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)25000
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)35000
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)50000
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA6000
5001-10000 m2 BRA12000
10001-50000 m2 BRA23000
50001 m2-45000
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene15000
Mindre endring av bestemmelsene8500
Vesentlig endring plankart20000
Mindre endring av plankart10000
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring14000
Fra regelverk som ikke krever høring4000
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område2500
Utenfor regulert område4000
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse1500
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig13000
Pr. ekstra boenhet3500
Aneks6000
Andre typer bygg
0-50 m25000
51-100 m28000
101-300 m220000
301-600 m232000
601-1000 m237000
1001- Pr. påbegynte 200 m23000
Landbruksbygg
0-50 m23000
51-100 m23500
101-1000 m25000
1001 m2-7000
Garasjer/uthus/naust
0-50 m23000
51-100 m25000
101 m2-6000
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m.2500
Søknader som inneholder flere separate tiltak3000
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2500
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m25500
51-100 m28000
101-300 m218000
301-600 m231000
601-1000 m236000
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m23000
Tilbygg aneks5500
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2500
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer3000
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3000
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet3500
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg (Null gebyr er en prøveordning i 2017)0
Garasjer, uthus og naust0
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg2500
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg (Null gebyr er en prøveordning i 2017)0
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep5500
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende2500
Utslippstillatelse2500
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m28000
501-2000 m216000
2001-Pr. påbegynte dekar2000
1.1.2 Matrikulering av eksosterende umatrikulert grunn
0-500 m27000
501-2000 m215000
2001-Pr. påbegynte dekar2000
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m24500
51-250 m26500
251-2000 m27000
2001-Pr. påbegynte dekar800
1.1.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m316000
2001- Pr. påbegynte 1000 m32000
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr5000
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste7000
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)3500
1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr7000
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.62000
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m23500
251-500 m24500
1.3.2 Anleggseiendom
0-250 m33500
251-500 m34500
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m26500
251-500 m27500
501- Pr. påbegynte 500 m22000
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m36500
251-500 m37500
501- Pr. påbegynte 500 m32000
1.5 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter4500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1300
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider250
Matrikkelbrev over 10 sider550
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven1000
Gebyr deling etter jordloven
Kurante saker1500
Andre saker2500
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker2000
Andre saker5000
Øvrige avgifter 2017
Øvrige avgifter 2017
 Kr 
Oppdrag med spylevogn pr. time436
Oppdrag med traktor634
Meglerhenvendelser m.m. pr. eiendom624
Omfattende henvendelser utover 2 timer betales med pr. time314
Radonmåling med rapport269
Utskrift og plotting A47
Utskrift og plotting A312
Utskrift og plotting A266
Utskrift og plotting A1131
Utskrift og plotting A0218
Utarbeidelse/produksjon av kart i GIS. Minimum 1/2 times arbeid. Arbeid mindre enn 1/2 time belastes ikke. Prisen inkluderer kart i PDF, og 4 stk. A4, eller 3 stk. A3.436
Tilgang til strømuttak for kun motorvarmer200
Tilgang tl strømuttak for motorvarmer og kupevarmer500
Tilgang til ladepunkt for EL- og hybridbiler (månedspris)200
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andre Solberg
Rådgiver teknisk
74343434/91667112
Carita Liljefjäll
Økonomisjef
Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef