Kommunale avgifter

 

Kommunale avgifter utskrives sammen med eiendomsskatt i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2019 I grunnavgiften for en normal husstand inngår en 240 liter avfallsdunk for papir, en 240 liter avfallsdunk for restavfall og en 140 liter avfallsdunk for matavfall, samt 100 matavfallsposer. Ved behov for tillegsdunker kommer tillegg for hver enkel dunk som blir utlevert. Disse prisene er beregnet ut fra hvor mange liter avfall kunden vil ha mulighet til å levere. For bygninger som kommunestyret har godkjent som fritidshus betales 1/2 årsavgift for vann, kloakk og renovasjonsavgift. (Gjelder ikke bygninger med vannmåler) jfr Forskrift for kommunal årsavgift pkt 8c. For helårsboliger med kun en person innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 50 % i forhold til grunnsatsen, jfr. Forskrift for kommunale avgifter pkt. 8e. For hytter/fritidsboliger og husstander som leverer til bod, innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 25%, Merverdiavgift kommer i tillegg. Feieavgiften kreves direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Prisliste: http://brannmidt.no/lovpalagte-tjenester
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2019
Kr
Vannavgift 6566
Kloakkavgift 5690
Renovasjonsavgift 2979
Vannmåler fastavgift - vann 0
Vannmåler pr. m3 - vann 44
Kloakkavgift pr. m3 39
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Kr
Tømming av slamavskiller 2546
Gebyr for pr. m3 over 4 m3 637
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
Kr
Bolig for 3-6 personer 3450
Bolig for 3-6 peronser + sokkel, kårbolig 5750
Bolig for maks 3 personer 2300
Hytte 1150
Industri, undervisning 11500
Forsamlingshus 8050
Driftsbygninger i jordbruket 11500
Vannposter (pr.post) 2300
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
Kr
Bolig for 3-6 personer 5750
Bolig for 3-6 personer + sokkel, kårbolig 9200
Bolig for maks 3 personer 3450
Hytte 2300
Industri, undervisning 23000
Forsamlingshus 17250
Driftsbygninger i jordbruket 17250
Med sokkel, kårbolig menes utleieleilighet beregnet for maks 3 peronser. For beregning av industribygg, menes lokaler til bedrifter på over 6 personer ansatt. Med undervisningsbygg menes, skoler barnehager, oppvekstsenter og idrettshaller/bygg.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager Følgende aktiviteter i kommunale bygg skal ha gratis husleie; 1. Aktiviteter i skoler/haller der minst 2/3 er 16 år eller yngre. Gjelder lag og foreninger i Lierne kommune. 2. Aktiviteter som kommer inn under lov om voksenopplæring. 3. Tilgang til foajè under treningskvelder for de som følger barn til trening. 4. Storsalen, Lierne samfunnshus leies ut gratis til ungdomsringen ved Ul Gå På hver onsdag. Under forutsetning at alle tar av seg ytterskolene å lar være ting på/bak scenen. I tillegg at de gir fra seg storsalen hvis noen leier den.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
Utleie PRIS 2019
Vanlige klasserom, møterom i bibliotek 197
Skolekjøkken 543
Storsal, Lierne samfunnhus (min. 10% av brutto bilettinntekt 1716
Rom bak scenen 133
Kommunestyresal, lissal, Fjellrevhie, Bjønnhie, videorom skoler 577
Stortangen lager, lokaler med opp til 15 C, pr. m2 543
Stortangen lager, lokaler med høyere temperatur enn 15 C, pr. m2 761
Sørlihallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av brutto billettinntekt 1279
Sørlihallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober) 615
Sørlihallen - Timeleie, lokale lag (inkl. garderober)+ 50 % for andre 86
Sørlihallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer) 300
Sørlihallen - Skytebane, dagsats for turnering og lignende 615
Sørlihallen - Skytebane, timesats 122
Sørlihallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober) 2173
Sørlihallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober) 652
Liernehallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av bilettinntekt) 3841
Liernehallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober) 1476
Liernehallen - 1/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre 86
Liernehallen - 2/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre 173
Liernehallen - 3/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober)+ 50% for andre 259
Liernehallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer) 300
Liernehallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober) 2173
Liernehallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober) 652
Liernehallen - Foajè, arrangementer, kurs, møter 638
Liernehallen - Kjøkken 543
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019
1.1.1 Reguleringsplaner Kr
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning 6300
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 26350
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 36900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram) 52700
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA 6300
5001-10000 m2 BRA 12650
10001-50000 m2 BRA 24250
50001 m2- 47450
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene 15850
Mindre endring av bestemmelsene 9000
Vesentlig endring plankart 21050
Mindre endring av plankart 10550
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring 14750
Fra regelverk som ikke krever høring 4200
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område 2650
Utenfor regulert område 4200
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse 1600
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig 13700
Pr. ekstra boenhet 3700
Aneks 6300
Andre typer bygg
0-50 m2 5300
51-100 m2 8450
101-300 m2 21050
301-600 m2 33700
601-1000 m2 39000
1001- Pr. påbegynte 200 m2 3200
Landbruksbygg
0-50 m2 3200
51-100 m2 3700
101-1000 m2 5300
1001 m2- 7400
Garasjer/uthus/naust
0-50 m2 3200
51-100 m2 5300
101 m2- 6300
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m. 2650
Søknader som inneholder flere separate tiltak 3200
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse 2650
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m2 5800
51-100 m2 8450
101-300 m2 18950
301-600 m2 32300
601-1000 m2 37950
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m2 3200
Tilbygg aneks 5850
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse 2650
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer 3200
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3200
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet 3700
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg 3100
Garasjer, uthus og naust 500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg 2650
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg 500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep 5800
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende 2650
Utslippstillatelse 2650
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m2 8450
501-2000 m2 16850
2001-Pr. påbegynte dekar 2100
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 7400
501-2000 m2 15850
2001-Pr. påbegynte dekar 2100
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 4800
51-250 m2 6900
251-2000 m2 7400
2001-Pr. påbegynte dekar 850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m3 16850
2001- Pr. påbegynte 1000 m3 2100
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr 5300
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste 7400
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) 3700
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr 7400
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning) 8200
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.6 2100
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 3500
251-500 m2 4500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m3 3700
251-500 m3 4800
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 7000
251-500 m2 7900
501- Pr. påbegynte 500 m2 2100
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m3 6888
251-500 m3 7916
501- Pr. påbegynte 500 m3 2100
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 4800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1400
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 200
Matrikkelbrev over 10 sider 350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven 1100
Gebyr deling etter jordloven 2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker 2000
Andre saker 5000
Øvrige avgifter 2019
Øvrige avgifter 2019
Kr
Oppdrag med spylevogn pr. time 460
Oppdrag med traktor 668
Meglerhenvendelser m.m. pr. eiendom 1542
Omfattende henvendelser utover 2 timer betales med pr. time 331
Radonmåling med rapport 284
Utskrift og plotting A4 7
Utskrift og plotting A3 12
Utskrift og plotting A2 70
Utskrift og plotting A1 138
Utskrift og plotting A0 230
Utarbeidelse/produksjon av kart i GIS. Minimum 1/2 times arbeid. Arbeid mindre enn 1/2 time belastes ikke. Prisen inkluderer kart i PDF, og 4 stk. A4, eller 3 stk. A3. 460
Tilgang til strømuttak for kun motorvarmer 211
Tilgang tl strømuttak for motorvarmer og kupevarmer 527
Tilgang til ladepunkt for EL- og hybridbiler (månedspris) 211
Salg av vaktmestertjenester 369

Kontakt

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
74 34 34 34
Carita Liljefjäll
Økonomisjef
74 34 34 24
Kristel Raudsepp Stuenes
Rådgiver teknisk
74 34 34 31