Kommunale avgifter

 

Kommunale avgifter utskrives sammen med eiendomsskatt i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.05.2017
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2018 I grunnavgiften for en normal husstand inngår en 240 liter avfallsdunk for papir, en 240 liter avfallsdunk for restavfall og en 140 liter avfallsdunk for matavfall, samt 100 matavfallsposer. Ved behov for tillegsdunker kommer tillegg for hver enkel dunk som blir utlevert. Disse prisene er beregnet ut fra hvor mange liter avfall kunden vil ha mulighet til å levere. For bygninger som kommunestyret har godkjent som fritidshus betales 1/2 årsavgift for vann, kloakk og renovasjonsavgift. (Gjelder ikke bygninger med vannmåler) jfr Forskrift for kommunal årsavgift pkt 8c. For helårsboliger med kun en person innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 50 % i forhold til grunnsatsen, jfr. Forskrift for kommunale avgifter pkt. 8e. For hytter/fritidsboliger og husstander som leverer til bod, innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 25%, Merverdiavgift kommer i tillegg. Feieavgiften kreves direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Prisliste: http://brannmidt.no/lovpalagte-tjenester
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2018
 Kr
Vannavgift5616
Kloakkavgift5690
Renovasjonsavgift2830
Vannmåler fastavgift - vann0
Vannmåler pr. m3 - vann37
Kloakkavgift pr. m339
Gebyr for tømming av slamavskillere 2018
Gebyr for tømming av slamavskillere 2018
 Kr 
Tømming av slamavskiller2400
Gebyr for pr. m3 over 4 m3600
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer3450
Bolig for 3-6 peronser + sokkel, kårbolig5750
Bolig for maks 3 personer2300
Hytte1150
Industri, undervisning11500
Forsamlingshus8050
Driftsbygninger i jordbruket11500
Vannposter (pr.post)2300
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer5750
Bolig for 3-6 personer + sokkel, kårbolig9200
Bolig for maks 3 personer3450
Hytte2300
Industri, undervisning23000
Forsamlingshus17250
Driftsbygninger i jordbruket17250
Med sokkel, kårbolig menes utleieleilighet beregnet for maks 3 peronser. For beregning av industribygg, menes lokaler til bedrifter på over 6 personer ansatt. Med undervisningsbygg menes, skoler barnehager, oppvekstsenter og idrettshaller/bygg.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager Følgende aktiviteter i kommunale bygg skal ha gratis husleie; 1. Aktiviteter i skoler/haller der minst 2/3 er 16 år eller yngre. Gjelder lag og foreninger i Lierne kommune. 2. Aktiviteter som kommer inn under lov om voksenopplæring. 3. Tilgang til foajè under treningskvelder for de som følger barn til trening. 4. Storsalen, Lierne samfunnshus leies ut gratis til ungdomsringen ved Ul Gå På hver onsdag. Under forutsetning at alle tar av seg ytterskolene å lar være ting på/bak scenen. I tillegg at de gir fra seg storsalen hvis noen leier den.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
UtleiePris 
Vanlige klasserom, møterom i bibliotek192
Skolekjøkken528
Storsal, Lierne samfunnhus (min. 10% av brutto bilettinntekt1669
Rom bak scenen129
Kommunestyresal, lissal, Fjellrevhie, Bjønnhie, videorom skoler561
Stortangen lager, lokaler med opp til 15 C, pr. m2528
Stortangen lager, lokaler med høyere temperatur enn 15 C, pr. m2740
Sørlihallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av brutto billettinntekt1244
Sørlihallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)598
Sørlihallen - Timeleie, lokale lag (inkl. garderober)+ 50 % for andre84
Sørlihallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)292
Sørlihallen - Skytebane, dagsats for turnering og lignende598
Sørlihallen - Skytebane, timesats119
Sørlihallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2114
Sørlihallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)634
Liernehallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av bilettinntekt)3736
Liernehallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)1436
Liernehallen - 1/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre84
Liernehallen - 2/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre168
Liernehallen - 3/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober)+ 50% for andre252
Liernehallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)292
Liernehallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2114
Liernehallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)634
Liernehallen - Foajè, arrangementer, kurs, møter621
Liernehallen - Kjøkken528
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2018 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2018
1.1.1 ReguleringsplanerKr 
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning6150
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)25650
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)35900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)51250
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA6150
5001-10000 m2 BRA12300
10001-50000 m2 BRA23600
50001 m2-46150
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene15400
Mindre endring av bestemmelsene8750
Vesentlig endring plankart20500
Mindre endring av plankart10250
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring14350
Fra regelverk som ikke krever høring4100
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område2600
Utenfor regulert område4100
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse1550
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig13350
Pr. ekstra boenhet3600
Aneks6150
Andre typer bygg
0-50 m25150
51-100 m28200
101-300 m220500
301-600 m232800
601-1000 m237950
1001- Pr. påbegynte 200 m23100
Landbruksbygg
0-50 m23100
51-100 m23600
101-1000 m25150
1001 m2-7200
Garasjer/uthus/naust
0-50 m23100
51-100 m25150
101 m2-6150
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m.2600
Søknader som inneholder flere separate tiltak3100
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2600
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m25650
51-100 m28200
101-300 m218450
301-600 m231800
601-1000 m236900
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m23100
Tilbygg aneks5700
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2600
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer3100
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3100
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet3600
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg3000
Garasjer, uthus og naust500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg2600
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep5650
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende2600
Utslippstillatelse2600
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m28200
501-2000 m216400
2001-Pr. påbegynte dekar2050
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m27200
501-2000 m215400
2001-Pr. påbegynte dekar2050
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m24650
51-250 m26700
251-2000 m27200
2001-Pr. påbegynte dekar850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m316400
2001- Pr. påbegynte 1000 m32050
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr5150
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste7200
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)3600
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr7200
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning)8000
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.62050
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m23500
251-500 m24500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m33600
251-500 m34650
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m26700
251-500 m27700
501- Pr. påbegynte 500 m22050
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m36700
251-500 m37700
501- Pr. påbegynte 500 m32050
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter4650
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1350
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider175
Matrikkelbrev over 10 sider350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven1050
Gebyr deling etter jordloven2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker2000
Andre saker5000
Øvrige avgifter 2018
Øvrige avgifter 2018
 Kr 
Oppdrag med spylevogn pr. time447
Oppdrag med traktor650
Meglerhenvendelser m.m. pr. eiendom1500
Omfattende henvendelser utover 2 timer betales med pr. time322
Radonmåling med rapport276
Utskrift og plotting A47
Utskrift og plotting A312
Utskrift og plotting A268
Utskrift og plotting A1134
Utskrift og plotting A0224
Utarbeidelse/produksjon av kart i GIS. Minimum 1/2 times arbeid. Arbeid mindre enn 1/2 time belastes ikke. Prisen inkluderer kart i PDF, og 4 stk. A4, eller 3 stk. A3.447
Tilgang til strømuttak for kun motorvarmer205
Tilgang tl strømuttak for motorvarmer og kupevarmer513
Tilgang til ladepunkt for EL- og hybridbiler (månedspris)205
Salg av vaktmestertjenester359
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andre Solberg
Rådgiver teknisk
74343434/91667112
Carita Liljefjäll
Økonomisjef
Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef