Kommunale avgifter

 

Kommunale avgifter utskrives sammen med eiendomsskatt i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.05.2017
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2019 I grunnavgiften for en normal husstand inngår en 240 liter avfallsdunk for papir, en 240 liter avfallsdunk for restavfall og en 140 liter avfallsdunk for matavfall, samt 100 matavfallsposer. Ved behov for tillegsdunker kommer tillegg for hver enkel dunk som blir utlevert. Disse prisene er beregnet ut fra hvor mange liter avfall kunden vil ha mulighet til å levere. For bygninger som kommunestyret har godkjent som fritidshus betales 1/2 årsavgift for vann, kloakk og renovasjonsavgift. (Gjelder ikke bygninger med vannmåler) jfr Forskrift for kommunal årsavgift pkt 8c. For helårsboliger med kun en person innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 50 % i forhold til grunnsatsen, jfr. Forskrift for kommunale avgifter pkt. 8e. For hytter/fritidsboliger og husstander som leverer til bod, innrømmes en reduksjon på renovasjonsavgiften på 25%, Merverdiavgift kommer i tillegg. Feieavgiften kreves direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Prisliste: http://brannmidt.no/lovpalagte-tjenester
Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon 2019
 Kr
Vannavgift6566
Kloakkavgift5690
Renovasjonsavgift2979
Vannmåler fastavgift - vann0
Vannmåler pr. m3 - vann44
Kloakkavgift pr. m339
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
 Kr 
Tømming av slamavskiller2546
Gebyr for pr. m3 over 4 m3637
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer3450
Bolig for 3-6 peronser + sokkel, kårbolig5750
Bolig for maks 3 personer2300
Hytte1150
Industri, undervisning11500
Forsamlingshus8050
Driftsbygninger i jordbruket11500
Vannposter (pr.post)2300
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
 Kr 
Bolig for 3-6 personer5750
Bolig for 3-6 personer + sokkel, kårbolig9200
Bolig for maks 3 personer3450
Hytte2300
Industri, undervisning23000
Forsamlingshus17250
Driftsbygninger i jordbruket17250
Med sokkel, kårbolig menes utleieleilighet beregnet for maks 3 peronser. For beregning av industribygg, menes lokaler til bedrifter på over 6 personer ansatt. Med undervisningsbygg menes, skoler barnehager, oppvekstsenter og idrettshaller/bygg.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager Følgende aktiviteter i kommunale bygg skal ha gratis husleie; 1. Aktiviteter i skoler/haller der minst 2/3 er 16 år eller yngre. Gjelder lag og foreninger i Lierne kommune. 2. Aktiviteter som kommer inn under lov om voksenopplæring. 3. Tilgang til foajè under treningskvelder for de som følger barn til trening. 4. Storsalen, Lierne samfunnshus leies ut gratis til ungdomsringen ved Ul Gå På hver onsdag. Under forutsetning at alle tar av seg ytterskolene å lar være ting på/bak scenen. I tillegg at de gir fra seg storsalen hvis noen leier den.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
UtleiePRIS 2019 
Vanlige klasserom, møterom i bibliotek197
Skolekjøkken543
Storsal, Lierne samfunnhus (min. 10% av brutto bilettinntekt1716
Rom bak scenen133
Kommunestyresal, lissal, Fjellrevhie, Bjønnhie, videorom skoler577
Stortangen lager, lokaler med opp til 15 C, pr. m2543
Stortangen lager, lokaler med høyere temperatur enn 15 C, pr. m2761
Sørlihallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av brutto billettinntekt1279
Sørlihallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)615
Sørlihallen - Timeleie, lokale lag (inkl. garderober)+ 50 % for andre86
Sørlihallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)300
Sørlihallen - Skytebane, dagsats for turnering og lignende615
Sørlihallen - Skytebane, timesats122
Sørlihallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2173
Sørlihallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)652
Liernehallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av bilettinntekt)3841
Liernehallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober)1476
Liernehallen - 1/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre86
Liernehallen - 2/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre173
Liernehallen - 3/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober)+ 50% for andre259
Liernehallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer)300
Liernehallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober)2173
Liernehallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober)652
Liernehallen - Foajè, arrangementer, kurs, møter638
Liernehallen - Kjøkken543
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019 Gebyr plan- og byggesaker
Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2019
1.1.1 ReguleringsplanerKr 
1.1.1 Reguleringsplaner
Konsekvensutredning6300
Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)26350
Sammensatt plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)36900
Komplisert plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram)52700
Tillegg for omfang (Totalt bruksareal/BRA på bebyggelsen)
1500-5000 m2 BRA6300
5001-10000 m2 BRA12650
10001-50000 m2 BRA24250
50001 m2-47450
Endring
Vesentlig ending av bestemmelsene15850
Mindre endring av bestemmelsene9000
Vesentlig endring plankart21050
Mindre endring av plankart10550
1.1.2 Søknad om dispensasjon
Fra plan, og fra regelverk som krever høring14750
Fra regelverk som ikke krever høring4200
1.1.3 Søknad om deling
Innenfor regulert område2650
Utenfor regulert område4200
Eventuelle gebyr etter jordloven kommer i tillegg
1.1.4 Bergningsgrunnlag
Gebyr beregnet etter tiltakets areal skal beregnes med bakgrunn i BRA.
1.1.5 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse1600
1.1.6 Nybygg
Bolig/Fritidsbolig13700
Pr. ekstra boenhet3700
Aneks6300
Andre typer bygg
0-50 m25300
51-100 m28450
101-300 m221050
301-600 m233700
601-1000 m239000
1001- Pr. påbegynte 200 m23200
Landbruksbygg
0-50 m23200
51-100 m23700
101-1000 m25300
1001 m2-7400
Garasjer/uthus/naust
0-50 m23200
51-100 m25300
101 m2-6300
Tillbygg, påbygg og underbygg til garasjer/uthus/naust
Samme satser som for nybygg
Tiltak hvor gebyret ikke beregnes etter areal
Veranda, forstøtmimgsmur, m.m.2650
Søknader som inneholder flere separate tiltak3200
Oppdelt søknad (rammetillatelse - ingangsettingstillatelse
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2650
1.1.7 Tilbygg/påbygg/underbygg
0-50 m25800
51-100 m28450
101-300 m218950
301-600 m232300
601-1000 m237950
1001 m2- Pr. påbegynte 200 m23200
Tilbygg aneks5850
Tillegg pr. søknad om igangsettingstillatelse2650
1.1.8 Endring av eksisterende bebyggelse
Søknadspliktige fasadeendringer3200
For bruksendringer uten bygningsmessige endringer 3200
Bruksendringer som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet3700
Bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye bruksenheter eller omfatter tilbygg/påbygg betales ordinært gebyr i h.h.t. satsene i pkt. 1.1.3 og/eller pkt. 1.1.4
1.1.9 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bolig, fritidsbolig og andre større bygg3100
Garasjer, uthus og naust500
Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg2650
Når søknaden om riving inngår som en del av søknad om nybygg500
1.1.10 Vesentlige terrenginngrep
Søknadspliktige vesentlige terrenginngrep5800
1.1.11 Tekniske installasjoner
Vann- og avløpsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og tilsvarende2650
Utslippstillatelse2650
1.1.12 Lokal godkjenning
Gebyr oppmåling (Matrikkelarbeid)
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
0-500 m28450
501-2000 m216850
2001-Pr. påbegynte dekar2100
1.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m27400
501-2000 m215850
2001-Pr. påbegynte dekar2100
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m24800
51-250 m26900
251-2000 m27400
2001-Pr. påbegynte dekar850
1.2.4 Opprettelse av anleggseiendom
0-2000 m316850
2001- Pr. påbegynte 1000 m32100
1.2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr5300
1.2.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforetning over punktfeste7400
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)3700
1.2.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid (timepris), minstegebyr7400
1.2.8 Oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning)8200
1.3Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jfr 1.1.1-1.1.62100
1.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
1/3 av bebyrsatsene etter pkt. 1.1.1 -1.2
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m23500
251-500 m24500
1.4.2 Anleggseiendom
0-250 m33700
251-500 m34800
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m27000
251-500 m27900
501- Pr. påbegynte 500 m22100
1.5.2 Anleggseiendom
0-250 m36888
251-500 m37916
501- Pr. påbegynte 500 m32100
1.6 Klarlegging av eksisterende grense når den er tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter4800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1400
For klarlegging av rettigheter, etter medgått tid (timepris)
1.7 Privat grenseavtale
Etter medgått tid (timepris), minimum for 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider200
Matrikkelbrev over 10 sider350
1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven1100
Gebyr deling etter jordloven2000
Gebyr konsesjonsloven
Kurante saker2000
Andre saker5000
Øvrige avgifter 2019
Øvrige avgifter 2019
 Kr 
Oppdrag med spylevogn pr. time460
Oppdrag med traktor668
Meglerhenvendelser m.m. pr. eiendom1542
Omfattende henvendelser utover 2 timer betales med pr. time331
Radonmåling med rapport284
Utskrift og plotting A47
Utskrift og plotting A312
Utskrift og plotting A270
Utskrift og plotting A1138
Utskrift og plotting A0230
Utarbeidelse/produksjon av kart i GIS. Minimum 1/2 times arbeid. Arbeid mindre enn 1/2 time belastes ikke. Prisen inkluderer kart i PDF, og 4 stk. A4, eller 3 stk. A3.460
Tilgang til strømuttak for kun motorvarmer211
Tilgang tl strømuttak for motorvarmer og kupevarmer527
Tilgang til ladepunkt for EL- og hybridbiler (månedspris)211
Salg av vaktmestertjenester369
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andre Solberg
Rådgiver teknisk
74343434/91667112
Carita Liljefjäll
Økonomisjef
Kristel Raudsepp Stuenes
Rådgiver teknisk