Kvelia utvalgt kulturlandskap

Det er i dag 46 områder som er valgt ut som Utvalgte kulturlandskap. Hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv.

Les mer her

Tiltak som gis tilskudd kan være:

  • Restaurering og skjøtsel av arealer
  • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
  • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • Formidling
  • Nødvendig planlegging av tiltak
  • Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
  • Kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
  • Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

For mer informasjon om hvilke arealer og hvilke type tiltak som er berettiget tilskudd, prioriteringer, satser m.m. i det aktuelle Utvalgte kulturlandskapet, se forvaltningsplanen for området og kommunens utlysning.