Hogst i Vernskog

Melding om hogst i vernskog  

Det meldeplikt på hogst i vernskog. Vernskog er hovedsakling skog som ligger 540 (500) meter over havet. Vernskoghogst skal utføres i henhold til gjeldende VERNSKOGPLAN (PDF, 2 MB)  og meldes til Øvre Namdal Landbruk og utmark. Melding om hogst i vernskog skal sendes til kommunen senest 4 uker før oppstart.

Søk eiendom/zoom i kartet for å finne ut om du har vernskog på din eiendom.

Følgende opplysninger må følge meldingen:

  • Skogeier, adresse, gårds- og bruksnummer
  • Kart eller teig og bestandsnummer
  • Avvirkningsareal i dekar
  • Avvirkningskvantum i M3
  • Opplysninger om hogst- og foryngelsesmåte (flatehogst/ småflatehogst/fjellskoghogst, naturlig foyngelse/planting)
  • Kort beskrivelse av hogsten.