Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 19. desember 2022 at det for 2023 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰.

I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 4,0‰ av takstverdien. Samtidig har Stortinget bestemt at eiendomsskattegrunnlaget (skattetaksten) skal reduseres med 30 % fra 2020.
Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål)og § 7b(bygninger med historisk verdi). Listene finnes også på kommunens hjemmeside under www.lierne.kommune.no

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
 

Skatteliste 2023 (PDF, 4 MB)

Fritak etter §§5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 179 kB)

Rammer og retningslinjer (PDF, 403 kB)

Informasjon vedr. taksering av eiendom (PDF, 764 kB)

Eiendomsskattevedtekter (PDF, 64 kB)

Til toppen