Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Stenging av barnehager og skoler i Lierne kommune – Oppdatert informasjon til foresatte 01.04.2020

Stenging av barnehager og skoler i Lierne kommune – Oppdatert informasjon til foresatte 01.04.2020

Oppdatert informasjon til foresatte 01.04.2020 (PDF, 412 kB)

Det skjer fortløpende presiseringer rundt stengingen av barnehager og skoler i Norge. For å følge endringer så kan en følge Utdanningsdirektoratets sider:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Grunnregel

Ingen barn/elever møter på skolen eller barnehage frem til 26. mars. Det er heller ikke tilbud i kulturskole, SFO eller leksehjelp. Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer etter den 26. mars.  

Opplæring i skole

Elever i grunnskolen har rett til opplæring. Skolen skal derfor fra og med mandag 16. mars legge til rette for at elevene i så stor grad som mulig hjemmefra kan jobbe med skoleoppgaver. Skolene har informert heimene og elevene hvordan en skal legge opp til læringsaktiviteter fremover. Skolen skal legge til rette for god kommunikasjon med elever og lærere, blant annet via Teams og Its learning. Utdanningsdirektoratet forventer at det er regelmessig kontakt mellom lærere, foresatte og elever. Det er presisert viktigheten av dette rundt de mest sårbare elevene. Alle heimer må aktivt ta ansvar for å sikre at elevene deltar på de aktivitetene det legges opp til, og jobber med de oppgavene som skal utføres.  

 

Unntak fra regelen 

Det er to unntak fra regelen om stenging. For de om omfattes av unntak så vil barnehagen eller skolen gi et tilbud dagtid. Dette tilbudet vil ikke være et fullverdig pedagogisk tilbud, men vil i hovedsak omhandle tilsyn av barn/elever.

1. Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 

2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

• Barnet skal være under 12 år.

• Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.

• Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

• Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalget anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet. En utdyping av hvilket personell dette gjelder, blir klart mandag 16. mars.

• Styring og kriseledelse

• Forsvar

• Lov og orden

• Helse og omsorg

• Redningstjeneste

• IKT-sikkerhet i sivil sektor

• Natur og miljø

• Forsyningssikkerhet

• Vann og avløp

• Finansielle tjenester

• Kraftforsyning

• Elektroniske kommunikasjonstjenester

• Transport

• Satellittbaserte tjenester

• Apotekene

Under forsyningssikkerhet kommer blant annet nødvendige leverandører for mat, samt butikkansatte som er nødvendige for å holde butikker åpne. Ved grenserestriksjoner mot Sverige denne uka så vil det bli aktuelt med grensevakter med Heimevernet. 

 

2. Tilbud for barn og unge som trenger det mest (oppdatert 15. mars)

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Bufdir kommer med nærmere informasjon 16. mars om øvrige barn og unge som også kan ha særskilte omsorgsbehov.

For å hindre spredning av smitte må kommunene ha en restriktiv praksis.

 

Oppsummert

For de som mener at de har et behov – vennligst ta direkte kontakt med styrer eller rektor hvor det er aktuelt, så avtaler de nærmere med oppvekst- og kultursjef. Rektorer/styrere ved barnehagene og skolene skal sørge for at barna får et tilbud de dagene det er behov for hvis kriteriene er oppfylt. Det er også viktig å presisere at det ikke er ønskelig at barnepass utføres av personer i risikogrupper for smitte.  

Det er signalisert om ytterligere presiseringer mandag 16. mars. Ta kontakt direkte med styrer/rektor ved behov/spørsmål. 

Oppvekst- og kulturetaten v/Patrik Lundgren 15.03.2020

Til toppen