Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Infoskriv til foresatte i barnehager – rett til utvidet behov (24.04.20)

Infoskriv til foresatte i barnehager – rett til utvidet behov (24.04.20)

Først og fremst håper jeg at alle foresatte skjønner utfordringene med å få kabalen for barnehagene å gå opp for å ivareta de kravene som stilles i smitteveilederen for barnehager. Barnehagen har lagt opp til en hverdag som tar høyde for smitteveilederen, og inndeling og organisering av dagen har medført reduserte åpningstider. Dette ser vi at mange barnehager har hatt behov for rundt om i Trøndelag og hele landet, så også i Lierne. 
Vi har fått noen henvendelser fra foresatte som uttrykker et stort behov for utvidet åpningstid utover den reduserte åpningstiden vi klarer å opprettholde på barnehagene.


Det har fra sentralt hold kommet presiseringer om at enkelte grupper skal tilbys barnehageplass utover den reduserte åpningstiden. Muligheten om utvidet åpningstid er begrenset til:
•    Tilbud når foresatte har en samfunnskritisk funksjon eller virksomhetskritisk oppgave.
•    Barn og unge med særskilte behov.  (mer info om ordningene på www.udir.no)
Det skjer endringer fortløpende når det gjelder tolkninger av tilbud som skal gis, og regjeringen har i en pressemelding som ble tilgjengelig den 23. april skrevet følgende: 
Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

På Utdanningsdirektoratet står det følgende: 
Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.
Det er derfor viktig med individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sett opp mot foresattes behov og arbeidsplassens behov og muligheter for tilrettelegging. Vi forventer at foresatte og arbeidsgiver har en dialog om tilrettelegging, og at vi som barnehageeiere kan få bekreftet behovet for utvidet barnehageplass utover den åpningstiden vi har lagt opp til fra arbeidsgiveren. 

For å avklare behov så skal det sendes en søknad om dette. Den sendes til oppvekst- og kultursjef i rollen som barnehageeier: patrik.lundgren@lierne.kommune.no

Søknaden skal inneholde:
1.    Søknad med begrunnelse. Her skal dager og tidspunkter presiseres, samt en bekreftelse på at ikke annen barnepass er mulig. Hvis tidspunkter tidligere er sendt inn, så kan en henvise til dette i søknaden. 
2.    Med søknaden legges en kort bekreftelse fra arbeidsgiver på behovet, og at annen tilrettelegging ikke er mulig. Denne kan eventuelt sendes direkte til undertegnede. 

Svar skal komme så raskt som mulig, og det skjer i dialog mellom oppvekstkontoret og styrer i den aktuelle barnehagen. 

Lierne den 24. april 2020                                               /Patrik Lundgren, oppvekst- og kultursjef

Til toppen