Grensekontroll - Lierne kommune

Grensekontroll - Lierne kommune

POLITIET I LIERNE
ber om at bedrifter/arbeidsgivere må utstyre sine grensepasserende ansatte med bekreftelse, arbeidskontrakter eller lignende for å lette grensekontrollen.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det utstrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

 

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

§ 1 skal lyde:

§ 1. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

§ 2 skal lyde:

§ 2. Unntak fra karanteneplikt

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Spørsmål rettes til politiet på telefon 02800 eller politikontakt Jørn Ove 99514138.

Til toppen