Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Gradvis åpning av barnehager og skoler i Lierne kommune – Oppdatert informasjon til foresatte 23.04.20

Gradvis åpning av barnehager og skoler i Lierne kommune – Oppdatert informasjon til foresatte 23.04.20

Barnehager og skoler
Perioden med stenging av barnehager og skoler har nå fra uke 17 gått over i en ny fase, med gradvis åpning av barnehager og skoler. 
Barnehagene i Lierne har åpnet denne uka, og skoler og SFO for 1.-4.årstrinn vil gjenåpne fra den 27. april. 
Fra kommunen sin side så gleder vi oss til å få treffe barn/elever fysisk igjen. Samtidig er det viktig å informere om at den barnehagen/skolen som vi stengte ned den 12.mars ikke er helt den samme som åpnes i denne perioden. For både barnehage og skole så er det utarbeidet sentrale veiledere, som beskriver hvordan vi skal kunne gjenåpne barnehagene og skolene igjen på en trygg og god måte, både for barn/elever, ansatte og foresatte. I hovedsak retter veilederne fokus mot tre viktige områder:
1.    Syke personer skal ikke være i barnehagen/skolen
2.    God hygiene (både personlig hygiene og renhold)
3.    Redusert kontakthyppighet mellom personer
Barnehagene og skolene utarbeider rutiner på hver plass som oppfyller kravene i veilederne. Rutinene godkjennes av smittevernlegen før åpning.  
Vi prøver så langt det går å gi et tilbud som er så likt som vi har hatt, men for å oppfylle kravene så må det justeres blant annet på gruppeinndelinger og aktiviteter, og i barnehagen så vurderes det fortløpende hvilke åpningstider som barnehagen kan ha. For å kunne oppfylle kravene til smittevern opp mot gruppestørrelser så vil det i starten være reduserte åpningstider i barnehagene. Det vil være ulike muligheter opp mot den bemanningssituasjonen og barnefordelingen en står i på den enkelte barnehage som er avgjørende hvilke åpningstider som kan iverksettes. Vi ber om at foresatte setter seg inn i all informasjon de får direkte fra barnehagen og skolen, og retter sine spørsmål dit. Barnehagene/skolene kommer til å gjennomgå alle nye rutiner, men vi ber også om at dere foresatte snakker med barna om det som er nytt. Det finnes også mye god overordnet informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider: www.udir.no. Her oppdateres all relevant informasjon om barnehager og skoler fortløpende. 
Husk å ta kontakt med styrer eller rektor hvis det er noe dere lurer på. 
For barn til foresatte i samfunnskritiske funksjoner eller barn med særskilte omsorgsbehov så vil det være muligheter for å søke om utvidet tilbud utover de reduserte åpningstidene. Dette må vurderes individuelt ved hvert tilfelle, og søkes om til oppvekst- og kultursjef. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Hvor omfattende tilbud barn med særskilte omsorgsbehov skal ha skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene.


Kulturskole
Fra at skolene åpner den 27.april så vil en kunne vurdere kulturskole fysisk på skolen for elever fra 1.-4.årstrinn så lenge en oppfyller øvrige smittevernkrav som er gjeldende for kulturarrangementer. Her vil kulturskolen jobbe videre med hvilke tilbud som kan justeres/tilbys fra 1.mai. 


Foreldrebetaling
Vi mottar en del spørsmål rundt foreldrebetaling. Frem til den 14.april var det en forskrift som beskrev at det ikke skulle innkreves foreldrebetaling for barnehage eller SFO. Den er nå opphevet. Hovedregelen etter den 15.april er derfor at det vil bli innkrevd foreldrebetaling fra det tidspunktet som vi igjen tilbyr ulike ordninger. For barnehagen betyr dette at det vil bli krevd foreldrebetaling for alle barn fra åpningsdato. Dette gjelder uavhengig om en velger å komme i barnehagen eller om en fortsetter å være hjemme. Det vil kunne vurderes enkelte individuelle fritak grunnet medisinske årsaker, men dette er kun unntaksvis. 
For barnehagene blir det ikke utsendt foreldrebetaling i april, da stengingen i mars var flere dager enn åpningen i april. Det vil bli sendt ut en samlefaktura i for mai, hvor en får justert inn det totale antallet stengte dager i mars og april. 
Barnehagene kommer ikke å tilby måltider som tidligere i barnehagen. Derfor blir kostprisen inntil videre redusert til halv pris, så får en justere dette opp eller ned i juni når vi vet hva vi har klart å tilby.  Det samme vil gjelde fortløpende etter hvert som SFO og ikke gjennomførte tilbud i kulturskolen åpner. 


Opplæring i skole
For 5.-10.årstrinn fortsetter den digitale undervisningen inntil videre. Det er antydet at det vil komme nye vurderinger på starten av mai. 

Det vil fortsatt være mulig for tilbud i skolen for de elevene som trenger det mest. Det gjøres fortløpende endringer rundt hvilke kriterier som gjelder for å kunne få tilbud i skolen. For nærmere informasjon om ordningene viser vi til Utdanningsdirektoratet sine sider. 

Unntak fra regelen 
Per 20.april er det fortsatt to unntak fra regelen om stenging, men unntaket gjelder nå kun skole. Fra den 27.april gjelder unntakene kun 5.-10.årstrinn. Dette tilbudet vil ikke være et fullverdig pedagogisk tilbud, men vil i hovedsak omhandle tilsyn av barn/elever.
1.    Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave
Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det som er nytt fra den 14. april er at det ikke lenger er krav om at begge foreldrene oppfyller kriteriene, men det er fortsatt krav om at barnepass ikke er mulig. Barnehageansatte og personale på 1.-4.årstrinn i skole er nye grupper som oppfyller kriteriene. 
2. Tilbud for barn og unge som trenger det mest 
Fra Udir sine sider: Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. 
For å få avklart retten til tilbud så skal foresatte søke skriftlig om dette med en kort begrunnelse til patrik.lundgren@lierne.kommune.no . Avgjørelsen blir fattet av oppvekst- og kultursjef i samråd med barnehagene/skolene, og foresatte får et skriftlig svar tilbake. 


Oppsummert
Vi håper at vi lykkes godt med gradvis åpning av barnehager og skoler, slik at vi i løpet av den nærmeste måneden får tilbake alle elever på skolene igjen.  
Oppvekst- og kulturetaten v/Patrik Lundgren 23.04.2020
 

Til toppen