Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam utgjør den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en akuttfase, og tidlig oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser.

Gjeldende lovverk for helse og omsorgsetaten hjemler menneskers rett til akutt hjelp, helsepersonells plikt til å yte akutt hjelp, rett til råd, veiledning og personlig bistand. Videre krever lovverket at kommunene skal organisere virksomheten innenfor helse- og omsorgstjenesten slik at de er i stand til å yte disse tjenestene på en forsvarlig måte.

Kriseteamet er en del av kommunens beredskapssystem for katastrofe og krisehåndtering. Ved større katastrofer er det lokal redningssentral og kriseledelsen i kommunen som koordinerer og leder alle kommunale tiltak. Det er kriseledelsens oppgave å vurdere om / når pårørende senter skal opprettes.

Kriseteamets medlemmer representerer ulike faggrupper. Selve basisgruppen utgjør fire medlemmer. De består av psykisk helsearbeider, fagansvarlig barn og unge, helsesøster og sosionom. I tillegg finnes en ressursgruppe. De består av personer som har kompetanse for å hjelpe til i krisesituasjoner. Disse bor spredt i kommunen og er en ressurs som vil blir brukt i nærmiljøet ved behov.

Den administrative leder for kriseteamet arbeider til daglig som helse- og omsorgssjef i kommunen. Det sikrer en fast forankring i kommuneorganisasjonen. Den faglig ansvarlig er psykisk helsearbeider og det er naturlig at ansvaret legges til denne stillingen ut fra den rolle og funksjon som psykisk helsearbeider har i hjelpearbeidet.

 

Psykososialt kriseteam Lierne kommune: 

Psykososialt kriseteam
Navn Funksjon Ansvar for Telefon
Edith Bruvoll Valfridsson Helse og omsorgssjef Administrativ leder 95799475
Elin Danielsen Nestleder for Helse og omsorgssjef 93663458
Lisa Tøfting Madsen Leder, psykisk helsearbeider Pårørendesenter
Emma Persson Medlem, sosionom Sekretariat
Ellen Totland Elstad Nestleder, helsesykepleier Omsorgsenheten
Olga Elisabeth Strøm Medlem, fagansvarlig barn og unge Forpleining
Anna Siv Blomdahl Psykiatrisk sykepleier
Til toppen