Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser kan du se på nettsiden til FHI (Folkehelseinstituttet)

Skolefritidsordning (SFO)

Vedtekter skolefritidsordning (SFO)

Sist endret i møte i utvalg for folk og livskvalitet, 28.04.2020. 
Gjeldende fra 01.08.20

1. Hjemmel og virkeområde
Skolefritidsordninga i Lierne kommune drives med hjemmel i Opplæringslovens § 13-7 samt etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og av retningslinjer og vedtak fattet av Lierne kommune.
Forhold som er regulert i Opplæringsloven med gjeldende forskrift, er ikke tatt med i vedtektene. Dette gjelder bl.a. elevenes skolemiljø (Opplæringsloven § 9A), krav om politiattest (Opplæringsloven § 10-9, tilhørende forskrift § 15) og regler om taushetsplikt (Opplæringsloven § 15-1, jfr. Forvaltningsloven §§ 13-13-ff.) 

2. Formål
Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

3. Eierforhold og forvaltning
Hovedansvaret for forvaltningen av skolefritidsordningen i Lierne kommune er lagt til Utvalg for Folk og livskvalitet. Det administrative, daglige ansvaret og koordineringen av tiltak legges til rektor ved den enkelte skole.

4. Opptaksmyndighet 
Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for opptak. Elektronisk søknad sendes Lierne kommune. Vedtak om SFO-plass er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

5. Opptakskriterier
Rektor foretar administrativt opptak av barn i skolefritidsordningen.
Opptaket gjelder for de årene søkeren har behov for SFO eller frem til og med 4. eller 7. årstrinn.
Hvis det er behov for utvidelse av SFO- plassen må en søke om det. Er det behov for reduksjon av SFO- plassen må en følge prosedyren for oppsigelse i punkt 6 i vedtektene.  
Følgende opptakskriterier vil gjelde ved opptak i skolefritidsordningen, disse er i prioritert rekkefølge:
  1. Barn som etter sakkyndig vurdering trenger opphold i SFO. (Uttalelse fra helsevesen, PP tjeneste, omsorgsetaten). Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd.
  2. Barn med enslige forsørgere i arbeid.
  3. Barn med begge forsørgere i arbeid.
  4. Eventuelt andre forhold av betydning. Under like vilkår bør barn på 1. årstrinn prioriteres siden 2. årstrinn, 3. årstrinn og så videre. Det foretas prioritering av plasser på venteliste.

Nye barn som ønsker plass i SFO etter hovedopptak tas opp til vurdering fortløpende, og blir behandlet administrativt av rektor. Den enkelte skole kan innenfor de til en hver tid vedtatte budsjett og stillingshjemler gi plass for alle barn til og med 7. årstrinn. Det må da søkes på nytt hvert år etter 4. årstrinn om plass i SFO.

6. Opptaksperiode og oppsigelser
Søknadsfrist for SFO er i første halvdel av mars forut for nytt skoleår, elektroniske skjema må benyttes.
Nytt SFO år starter 1. august, og plass tildeles til og med 4. trinn og til og med 7.trinn for barn med særskilte behov.  Barn som har fått innvilget SFO-plass trenger ikke å søke på nytt. Hvis det er endringer i oppholdstiden må det søkes på nytt. Dersom barnet ikke lenger ønsker SFO-plass, må plassens sies opp. SFO-plassen til barn som går ut av 4. klasses sies opp automatisk.

Oppsigelsesfrist av plassen i skolefritidsordningen er 2 måneder. Det kan i spesielle tilfeller brukes skjønn.
Permisjon fra plassen i skolefritidsordningen må det også søkes om 2 måneder før permisjon av SFO- plassen ønskes.

7. Foreldrebetaling og moderasjonsordninger
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen i skolefritidsordningen hvert år ved behandling av brukerbetaling.
Moderasjonsordninger vedtas i forbindelse med saken om foreldrebetaling. 
Ved barns sykdom fritas foreldrene for betaling av plassen etter skriftlig søknad, når sykdommen varer utover 14 dager og legeerklæring vedlegges søknaden.  
Foreldrebetalingen skal betales innen den 20. i hver måned. Hvis ikke betaling har skjedd innen 3 måneder mister barnet plassen i skolefritidsordningen. 
Ekstragebyr for barn som ikke blir hentet innenfor skolefritidsordningens ordinære åpningstid blir behandlet politisk hver høst når satser for brukerbetaling fastsettes.
NAV kan innvilge økonomisk tilskudd til skolefritidsordningsplass på grunnlag av økonomiske kriterier og hvis det er sterkt anbefalt av helsesøster.

8. Leke- og oppholdsareal
SFO drives i skolens lokaler og har egen base ved Stortangen skole SFO på 50 kvadratmeter og ved Sørli skoles SFO på 50 kvadratmeter. SFO på begge skolene har i tillegg, mulighet til å bruke skolens andre lokaler ved behov. Arealkrav pr. barn i skolefritidsordningen settes til 3 kvadratmeter.

9. Daglige oppholdstider og årlige åpningstider 
Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av SFO sine panleggingsdager og 3 uker i juli (sommerstengt).
Normal kjernetid i SFO er fra kl. 07.30 – 08.45 og 14.40 – 16:30. Ved forhåndsmeldt behov kan åpningstiden utvides til kl. 06.15, eventuelt i samarbeid med barnehagen innenfor de til en hver tid vedtatte budsjett og stillingshjemler.
Skolefritidsordningen er stengt i inntil 5 dager pr. år ved planleggingsdager, dette vil kunne reduseres ut fra den enkelte SFO sitt behov. Stengt SFO ved planleggingsdager gjøres kjent for foresatte i forkant av planleggingsdagene. 
Barna som benytter 11 måneder oppholdstid må ta ut minst 4 uker ferie i løpet av året. SFO er sommerstengt de 3 siste ukene i juli. Elles i ferier skal SFO tilbys i samarbeid med barnehage.

10. Bemanning og ledelse 
Rektor vil være leder for SFO- ordningen ved den enkelte skole. Bemanningen er 1 voksen per 12 barn. Samarbeidsutvalget ved skolen omfatter også skolefritidsordningen. Foreldre til barn i skolefritidsordningen er en del av foreldrerådet i skolen.

Skolene i Lierne følger forskrift om miljø og helse for skoler m.v. av 01.12.1995 nr. 928. Skolene gjennomfører årlig “sjekkrunde” av ute- og innemiljø. 

 
Til toppen