Eiendomsskatt

 

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 13. desember 2018 at det for 2019 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 ‰ av takstverdien.

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2019 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 1. februar 2019. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi). Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes

Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 15. mars 2018. Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1 september og
1. desember.

Skatteliste - offentlig godkjenning
Skatteliste 2019 (PDF, 11 MB)

 

 

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 

 

Eiendomsskattevedtekter for Lierne kommune (PDF, 80 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 537 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 266 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 (PDF, 12 MB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 – verk og bruk (PDF, 240 kB)

Kontakt

Carita Liljefjäll
Økonomisjef
74 34 34 24