Øremerkede midler til miljøtiltak i skogbruket 2019

Klikk for stort bilde For 2019 er det øremerket 8 mill. i en nasjonal ramme til formålet.

Det kan gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , herunder:

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

LES MER HER: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier