POSOM - Psykisk og sosial omsorg

Velkommen til informasjon om POSOM i Lierne kommune.

POSOM står for psykisk og sosial omsorg.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 26.02.2018

POSOM gruppen utgjør den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en akuttfase, og tidlig oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser.

Gjeldende lovverk for helse- og omsorgstjenesten hjemler menneskers rett til akutt hjelp, helsepersonells plikt til å yte akutt hjelp, rett til råd, veiledning og personlig bistand. Videre krever lovverket at kommunene skal organisere virksomheten innenfor helse- og omsorgstjenesten slik at de er i stand til å yte disse tjenestene på en forsvarlig måte.

POSOM gruppen er en del av kommunens beredsskapssystem for katastrofe og krisehåndtering. Ved større katastrofer er det lokal redningssentral og kriseledelsen i kommunen som koordinerer og leder alle kommunale tiltak. Det er kriseledelsens oppgave å vurdere om / når pårørendesenter skal opprettes. Pårørendesenter og pårørendetelefon er posomgruppens oppgave å drifte, den opprettes av kriseledelsen.

POSOM gruppens medlemmer representerer ulike faggrupper. Selve basisgruppen utgjør fire medlemmer. De består av psykiatrisk sykepleier, fagansvarlig barn og unge, helsesøster og sosionom. I tillegg finnes en ressursgruppe og omsorgsgruppe. Den består av personer som er kurset eller har kompetanse for å hjelpe til i krisesituasjoner. Disse bor spredt i kommunen og er en ressurs som vil bli brukt i nærmiljøet ved behov.

 

Den administrative leder for POSOM gruppen arbeider til daglig som helse- og omsorgssjef i kommunen. Det sikrer en fast forankring i kommuneorganisasjonen. Den faglige ansvarlige er psykiatrisk sykepleier og det er naturlig at ansvaret legges til denne stillingen ut fra den rolle og funksjon psykiatrisk sykepleier har i hjelpeapparatet. Arbeidet kan i hovedsak integreres i det daglige virke.
 

Edith B. Valfridsson, Helse - og omsorgssjef, tlf. jobb; 74343453, mobil; 95799475.

Elin Danielsen, nestleder for H-o-sjef, tlf. jobb: 74343523, mobil 93663458

POSOMGRUPPEN
POSOMGRUPPEN
NAVNFUNKSJONANSVAR FORTLF. JOBBTLF. MOBIL
Psykiatrisk sykepleier, Monica TotlandLederPårørendesenter74 34 34 56900 76 073
Sosionom Aud Randi GjertsåsMedlemSekretariat74 34 34 51951 02 286
Helsesøster, Ellen Totland ElstadNeslederOmsorgsenheten74 34 35 07481 15 043
Fagansvarlig barn og unge, Laila BygsethMedlemForpleining74 34 34 57948 98 622
Fant du det du lette etter?