Kommunale omsorgsboliger og trygdeboliger

Kommunale omsorgsboliger og trygdeboliger skal bidra til at boligsøkere med funksjonsvansker får et botilbud tilpasset den enkeltes behov. 

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 20.07.2015

Ved søknad om leie av bolig skal søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester i Lierne kommune benyttes, og sendes til koordinerende enhet som foretar tildeling utfra faglig og skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier. Vedtatt i Formannskapet den 17.08.2010 sak 95/10. Vedtak som innvilgelse eller avslag på søknad meddeles skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer.

Leieforholdet kan for hver av partene sier opp med 1 måneds varsel, dersom ikke annet er avtalt. Vedtatt i Formannskapet 21.06.2010 sak 79/10.

Husleie settes etter gjeldende satser, og indeksreguleres en gang per år.

Søker må være over 18 år og være folkeregistrert i Lierne kommune.

Lierne kommune har 23 ? omsorgsboliger og 9 ? trygdeboliger, fordelt rundt i kommunen.

Sosiale og helsemessige forhold som har betydning for søkers bosituasjon vektlegges. Trygdeboliger og omsorgsboliger skal sees på som en integrert del av de tilbud som utgjør en samlet omsorgstjeneste. Boligen skal brukes aktivt sammen med andre hjelpetiltak slik at forutsetningen om tiltak på laveste mulig effektive omsorgsnivå ivaretas. Boligen skal prioriteres personer med særskilte behov spesialtilpasset bolig og/eller nærhet til tjenesteapparatet for å utsette eller erstatte institusjonsplass.

Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke. Søknad om bytte kan unntaksvis innvilges når: boligen er uegnet av helsemessige grunner, det har vært forandring i husstandens størrelse eller det er andre tungtveiende sosiale grunner som tilsier bytte av bolig.

Omsorgsleiligheter:

Målgruppen er:

  • Personer med store funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt). Graden av funksjonstap er avgjørende, og da målt i forhold til hvor omfattende hjelpetiltaket er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltaket kan være både kommunalt og privat.
  • Personer som ikke har store funksjonstap og kan fungere godt i trygdebolig, kan få et tilbud på evt ledig trygdebolig.
  • Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

Når omsorgsbolig er utleid til ektepar/samboere, der den av partene som har omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet bolig til den gjenlevende part.

Trygdebolig:

Målgruppen er:

  • Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt funksjonsnivå.
  • Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal søkernes økonomi kunne legges til grunn ved tildeling av trygdebolig. Søker med dårlig økonomi går da foran søker med god økonomi.
  • Søknad fra personer som har så store funksjonstap at de ikke vil fungere bedre i trygdebolig enn i nåværende bolig, vurderes opp i mot omsorgsbolig og får tilbud ved ledig bolig.
  • Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en tilstrekkelig grunn for å bli prioritert.
  • Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Edith Valfridsson
Helse- og omsorgssjef