Skolehelsetjeneste

 

Helsestasjon for ungdom.

Vi holder til på helsestasjonen i Nordli og er bemannet med helsesøster. Vi har åpen mottagning den første fredagen i hver måned fra kl. 15.00 – 17.30, hvis ikke annet er annonsert.

Skolehelsestjenesten administreres fra helsestasjon og skolehelsetjenesten på helsesenteret. Alle skolebarn i alderen 6 -20 år er inn under skolehelsetjenesten sitt arbeidsområde. Skolehelsetjenesten sine personellressurser er lege, helsesøster og fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge. Lege har det medisinsk faglige ansvar, mens helsesøster er administrativt ansvarlig

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Skolehelsetjenesten er styrket med at Fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge er knyttet til skolehelsetjenesten.

Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten samarbeider med: Foreldre/ foresatte, lege, skolens personell, familieenhet, PPT, barneverntjenesten, fysio- ergoterapitjenesten, 2.linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

 

Hjemmet vil få nærmere beskjed når ulike aktiviteter i tjenesten som berører deres barn, skal foregå. Det være seg gruppeaktiviteter, individuell oppfølging, helseundersøelser eller vaksinasjoner. I ungdomsskolen og videregående skole kan skolehelsetjenesten ha oppfølging uten at foreldre er invitert inn i samarbeidet.

Det vil på alle klassetrinn bli foretatt konsultasjoner ut fra ønsker, behov og tidligere funn, samt informasjon/ undervisning ut fra elevers, foreldres og lærernes ønsker, etter avtale.

Skolehelsetjenesten har faste dager på skolene etter oppsatt plan, der elever og foreldre/ foresatte kan ta kontakt uten avtale. Utover dette er elever og foreldre/ foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesøster og fagansvarlig psykosos. Arb.barn og unge på Helsesenteret/ Helsestasjonen.

Helsesøster og fagansvarlig psykosos.arb. barn og unge deltar i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.