Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Kvelia utvalgte kulturlandskap 2023

Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Det kan også gis tilskudd til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området.

Les mer her om retningslinjer for tilskudd (PDF, 126 kB)