Oppstart - Reguleringsplan Sagbakken - GNR 21 BNR 39 m.fl. Lierne kommune

Oppstart - Reguleringsplan Sagbakken - GNR 21 BNR 39 m.fl. Lierne kommune

Jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven meldes det oppstart av arbeide med reguleringsplan for området som er vist i vedlegget (planomriss), og omfatter eiendommene som er listet opp under eiendomsoversikt planområde. I tillegg mottar naboer til planområdet oppstartsmeldingen.

Klikk her for planomriss - reguleringsplan for området (PDF, 5 MB)

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-område spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse. Innenfor planområdet er det eksisterende bolig-, fritids- og næringsbebyggelse.

Bakgrunnen for oppstart av arbeide med reguleringsplan er et ønske og behov for å sikre at eksisterende bedrifter kan utvikle seg og sikre framtidig drift, samt gi en større forutsigbarhet gjennom en detaljregulering enn det den overordnede kommuneplanen kan gi.
Det vil bli utarbeidet et reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser, samt en planbeskrivelse og andre relevanteanalyse-/vurderings dokument.

Høringsfristen for å komme med innspill til planprosessen er 8. mars 2023.

Lierne kommune

Til toppen